اینگلیش تودی
اینگلیش تودی
چهارشنبه, ۲۲ آبان ۱۳۹۸

درس چهل و دوم 504 (درس آخر) | لغات و کلمات درس 42 کتاب 504 با معنی

درس چهل و دوم لغات 504

لغات درس چهل و دوم 504 (درس آخر) با تلفظ و معنی فارسی ابتدا لغات درس چهل و دوم (42) کتاب 504 واژه ضروری را در جدول زیر همراه با ترجمه و تلفظ مشاهده میکنید. در ادامه نیز هر یک از لغات و کلمات درس 42 به همراه توضیح و مثال ارائه شده است. معنی … مطالعه بیشتر...

آموزش واژگان انگلیسی, لغات کتاب 504
مرداد ۴, ۱۳۹۸

درس چهل و یکم 504 | لغات و کلمات درس 41 کتاب 504 با معنی، تلفظ و مثال

درس چهل و یکم لغات 504

4.5 / 5 ( 2 votes ) لغات درس چهل و یکم 504 با تلفظ و معنی فارسی ابتدا لغات درس چهل و یکم (41) کتاب 504 واژه ضروری را در جدول زیر همراه با ترجمه و تلفظ مشاهده میکنید. در ادامه نیز هر یک از لغات و کلمات درس 41 به همراه توضیح و … مطالعه بیشتر...

آموزش واژگان انگلیسی, لغات کتاب 504
مرداد ۴, ۱۳۹۸

درس چهلم 504 | لغات و کلمات درس 40 کتاب 504 با معنی، تلفظ و مثال

درس چهلم لغات 504

لغات درس چهلم 504 با تلفظ و معنی فارسی ابتدا لغات درس چهلم (40) کتاب 504 واژه ضروری را در جدول زیر همراه با ترجمه و تلفظ مشاهده میکنید. در ادامه نیز هر یک از لغات و کلمات درس 40 به همراه توضیح و مثال ارائه شده است. معنی تلفظ کلمه شیوع، همه گیری، فراگیر … مطالعه بیشتر...

آموزش واژگان انگلیسی, لغات کتاب 504
مرداد ۴, ۱۳۹۸

درس سی و نهم 504 | لغات و کلمات درس 39 کتاب 504 با معنی، تلفظ و مثال

درس سی و نهم لغات 504

4 / 5 ( 1 vote ) لغات درس سی و نهم 504 با تلفظ و معنی فارسی ابتدا لغات درس سی و نهم (39) کتاب 504 واژه ضروری را در جدول زیر همراه با ترجمه و تلفظ مشاهده میکنید. در ادامه نیز هر یک از لغات و کلمات درس 39 به همراه توضیح و … مطالعه بیشتر...

آموزش واژگان انگلیسی, لغات کتاب 504
مرداد ۴, ۱۳۹۸

درس سی و هشتم 504 | لغات و کلمات درس 38 کتاب 504 با معنی، تلفظ و مثال

درس سی و هشتم لغات 504

لغات درس سی و هشتم 504 با تلفظ و معنی فارسی ابتدا لغات درس سی و هشتم (38) کتاب 504 واژه ضروری را در جدول زیر همراه با ترجمه و تلفظ مشاهده میکنید. در ادامه نیز هر یک از لغات و کلمات درس 38 به همراه توضیح و مثال ارائه شده است. معنی تلفظ کلمه … مطالعه بیشتر...

آموزش واژگان انگلیسی, لغات کتاب 504
تیر ۲۱, ۱۳۹۸

درس سی و هفتم 504 | لغات و کلمات درس 37 کتاب 504 با معنی، تلفظ و مثال

درس سی و هفتم لغات 504

1 / 5 ( 1 vote ) لغات درس سی و هفتم 504 با تلفظ و معنی فارسی ابتدا لغات درس سی و هفتم (37) کتاب 504 واژه ضروری را در جدول زیر همراه با ترجمه و تلفظ مشاهده میکنید. در ادامه نیز هر یک از لغات و کلمات درس 37 به همراه توضیح و … مطالعه بیشتر...

آموزش واژگان انگلیسی, لغات کتاب 504
تیر ۲۱, ۱۳۹۸

درس سی و ششم 504 | لغات و کلمات درس 36 کتاب 504 با معنی، تلفظ و مثال

درس سی و ششم لغات 504

لغات درس سی و ششم 504 با تلفظ و معنی فارسی ابتدا لغات درس سی و ششم (36) کتاب 504 واژه ضروری را در جدول زیر همراه با ترجمه و تلفظ مشاهده میکنید. در ادامه نیز هر یک از لغات و کلمات درس 36 به همراه توضیح و مثال ارائه شده است. معنی تلفظ کلمه … مطالعه بیشتر...

آموزش واژگان انگلیسی, لغات کتاب 504
تیر ۲۱, ۱۳۹۸

درس سی و پنجم 504 | لغات و کلمات درس 35 کتاب 504 با معنی، تلفظ و مثال

درس سی و پنجم لغات 504

5 / 5 ( 1 vote ) لغات درس سی و پنجم 504 با تلفظ و معنی فارسی ابتدا لغات درس سی و پنجم (35) کتاب 504 واژه ضروری را در جدول زیر همراه با ترجمه و تلفظ مشاهده میکنید. در ادامه نیز هر یک از لغات و کلمات درس 35 به همراه توضیح و … مطالعه بیشتر...

آموزش واژگان انگلیسی, لغات کتاب 504
تیر ۱۶, ۱۳۹۸

درس سی و چهارم 504 | لغات و کلمات درس 34 کتاب 504 با معنی، تلفظ و مثال

درس سی و چهارم لغات 504

5 / 5 ( 1 vote ) لغات درس سی و چهارم 504 با تلفظ و معنی فارسی ابتدا لغات درس سی و چهارم (34) کتاب 504 واژه ضروری را در جدول زیر همراه با ترجمه و تلفظ مشاهده میکنید. در ادامه نیز هر یک از لغات و کلمات درس 34 به همراه توضیح و … مطالعه بیشتر...

آموزش واژگان انگلیسی, لغات کتاب 504
تیر ۱۶, ۱۳۹۸

درس سی و سوم 504 | لغات و کلمات درس 33 کتاب 504 با معنی، تلفظ و مثال

درس سی و سوم لغات 504

لغات درس سی و سوم 504 با تلفظ و معنی فارسی ابتدا لغات درس سی و سوم (33) کتاب 504 واژه ضروری را در جدول زیر همراه با ترجمه و تلفظ مشاهده میکنید. در ادامه نیز هر یک از لغات و کلمات درس 33 به همراه توضیح و مثال ارائه شده است. معنی تلفظ کلمه … مطالعه بیشتر...

آموزش واژگان انگلیسی, لغات کتاب 504
تیر ۱۵, ۱۳۹۸