اینگلیش تودی
اینگلیش تودی
شنبه, 20 آوریل 2019

درس بیست و چهارم 504 | لغات درس 24 کتاب 504 واژه با معنی، تلفظ و مثال

درس بیست و چهارم لغات 504

لغات درس بیست و چهارم 504 با تلفظ و معنی ابتدا لغات درس بیست و چهارم (24) کتاب 504 واژه ضروری را در جدول زیر همراه با ترجمه و تلفظ مشاهده میکنید. در ادامه نیز هر یک از لغات درس 24 به همراه توضیح و مثال ارائه شده است. معنی تلفظ کلمه وحشی، خشن /fɪrs/ … مطالعه بیشتر...

آموزش واژگان انگلیسی, لغات کتاب 504
مارس 29, 2019

درس بیست و سوم 504 | لغات درس 23 کتاب 504 واژه با معنی، تلفظ و مثال

درس بیست و سوم لغات 504

لغات درس بیست و سوم 504 با تلفظ و معنی ابتدا لغات درس بیست و سوم (23) کتاب 504 واژه ضروری را در جدول زیر همراه با ترجمه و تلفظ مشاهده میکنید. در ادامه نیز هر یک از لغات درس 23 به همراه توضیح و مثال ارائه شده است. معنی تلفظ کلمه خزنده /ˈreptaɪl/ reptile … مطالعه بیشتر...

آموزش واژگان انگلیسی, لغات کتاب 504
مارس 28, 2019

درس بیست و دوم 504 | لغات درس 22 کتاب 504 واژه با معنی، تلفظ و مثال

درس بیست و دوم لغات 504

لغات درس بیست و دوم 504 با تلفظ و معنی ابتدا لغات درس بیست و دوم (22) کتاب 504 واژه ضروری را در جدول زیر همراه با ترجمه و تلفظ مشاهده میکنید. در ادامه نیز هر یک از لغات درس 22 به همراه توضیح و مثال ارائه شده است. معنی تلفظ کلمه نگهبان، زندانبان /ˈwɔːrdn/ … مطالعه بیشتر...

آموزش واژگان انگلیسی, لغات کتاب 504
مارس 28, 2019

درس بیست و یکم 504 | لغات درس 21 کتاب 504 واژه با معنی، تلفظ و مثال

درس بیست و یکم لغات 504

لغات درس بیست و یکم 504 با تلفظ و معنی ابتدا لغات درس بیست و یکم (21) کتاب 504 واژه ضروری را در جدول زیر همراه با ترجمه و تلفظ مشاهده میکنید. در ادامه نیز هر یک از لغات درس 16 به همراه توضیح و مثال ارائه شده است. معنی تلفظ کلمه درخواست، خواهش /pliː/ … مطالعه بیشتر...

آموزش واژگان انگلیسی, لغات کتاب 504
مارس 28, 2019

درس بیستم 504 | لغات درس 20 کتاب 504 واژه با معنی، تلفظ و مثال

درس بیستم لغات 504

لغات درس بیستم 504 با تلفظ و معنی ابتدا لغات درس بیستم (20) کتاب 504 واژه ضروری را در جدول زیر همراه با ترجمه و تلفظ مشاهده میکنید. در ادامه نیز هر یک از لغات درس 20 به همراه توضیح و مثال ارائه شده است. معنی تلفظ کلمه ظاهر شدن، پدیدار شدن /iˈmɜːrdʒ/ emerge دندانه … مطالعه بیشتر...

آموزش واژگان انگلیسی, لغات کتاب 504
مارس 17, 2019

درس نوزدهم 504 | لغات درس 19 کتاب 504 واژه با معنی، تلفظ و مثال

درس نوزدهم لغات 504

لغات درس نوزدهم 504 با تلفظ و معنی ابتدا لغات درس نوزدهم (19) کتاب 504 واژه ضروری را در جدول زیر همراه با ترجمه و تلفظ مشاهده میکنید. در ادامه نیز هر یک از لغات درس 19 به همراه توضیح و مثال ارائه شده است. معنی تلفظ کلمه برداشت، درو /ˈhɑːrvɪst/ harvest فراوان /əˈbʌndənt/ abundant … مطالعه بیشتر...

آموزش واژگان انگلیسی, لغات کتاب 504
مارس 17, 2019

درس هجدهم 504 | لغات درس 18 کتاب 504 واژه با معنی، تلفظ و مثال

درس هجدهم لغات 504

لغات درس هجدهم 504 با تلفظ و معنی ابتدا لغات درس هجدهم (18) کتاب 504 واژه ضروری را در جدول زیر همراه با ترجمه و تلفظ مشاهده میکنید. در ادامه نیز هر یک از لغات درس 18 به همراه توضیح و مثال ارائه شده است. معنی تلفظ کلمه رخداد غم انگیز، نمایشنامه غمناک  /ˈtrædʒədi/ tragedy … مطالعه بیشتر...

آموزش واژگان انگلیسی, لغات کتاب 504
مارس 17, 2019

درس هفدهم 504 | لغات درس 17 کتاب 504 واژه با معنی، تلفظ و مثال

درس هفدهم لغات 504

لغات درس هفدهم 504 با تلفظ و معنی ابتدا لغات درس هفدهم (16) کتاب 504 واژه ضروری را در جدول زیر همراه با ترجمه و تلفظ مشاهده میکنید. در ادامه نیز هر یک از لغات درس 16 به همراه توضیح و مثال ارائه شده است. معنی تلفظ کلمه جذبه، علاقه، درخواست /əˈpiːl/ appeal معتاد /ˈædɪkt/ … مطالعه بیشتر...

آموزش واژگان انگلیسی, لغات کتاب 504
مارس 16, 2019

درس شانزدهم 504 | لغات درس 16 کتاب 504 با معنی، تلفظ و مثال

درس شانزدهم لغات 504

لغات درس شانزدهم 504 با تلفظ و معنی ابتدا لغات درس شانزدهم (16) کتاب 504 واژه ضروری را در جدول زیر همراه با ترجمه و تلفظ مشاهده میکنید. در ادامه نیز هر یک از لغات درس 16 به همراه توضیح و مثال ارائه شده است. معنی تلفظ کلمه لاغر، نازک اندام، کم، ناچیز /ˈslendər/ slender … مطالعه بیشتر...

آموزش واژگان انگلیسی, لغات کتاب 504
مارس 16, 2019

درس پانزدهم 504 | لغات درس 15 کتاب 504 با معنی، تلفظ و مثال

درس پانزدهم لغات 504

لغات درس پانزدهم 504 با تلفظ و معنی ابتدا لغات درس پانزدهم (15) کتاب 504 واژه ضروری را در جدول زیر همراه با ترجمه و تلفظ مشاهده میکنید. در ادامه نیز هر یک از لغات درس 15 به همراه توضیح و مثال ارائه شده است. معنی تلفظ کلمه گسترش دادن، توسعه دادن /ɪkˈspænd/ expand تغییر … مطالعه بیشتر...

آموزش واژگان انگلیسی, لغات کتاب 504
مارس 16, 2019