اینگلیش تودی
اینگلیش تودی
سه شنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۸

زمان گذشته استمراری در زبان انگلیسی | گرامر، کاربرد و تشخیص گذشته استمراری

زمان گذشته استمراری چیست؟

زمان گذشته استمراری نشان دهنده کاری است که در گذشته اتفاق افتاده است و برای مدتی ادامه داشته است. برای مثال وقتی میگوییم “من دیروز بعد از ظهر داشتم درس میخواندم.” عمل درس خواندن برای مدتی ادامه داشته است. این زمان فارسی بصورت (داشتم، داشتی و …) ترجمه میشود.

ساختار زمان گذشته استمراری

برای ساخت زمان گذشته استمراری از شکل گذشته افعال to be یعنی was و were استفاده میشود و  بعد از آن ها باید از فعل اصلی که به آخر آن ing اضافه میشود، استفاده کرد. برای اول شخص و سوم شخص مفرد از was و برای بقیه شخص ها از were استفاده میشود. به جدول زیر دقت کنید:

من داشتم شام میخوردم. I was eating dinner.
تو داشتی شام میخوردی. You were eating dinner.
او (مذکر) داشت شام میخورد. He was eating dinner.
او (مونث) داشت شام میخورد. she was eating dinner.
آن (غیر انسان) داشت یک استخوان میخورد. It was eating a bone.
ما داشتیم شام میخوردیم. We were eating dinner.
شما داشتید شام میخوردید. You are eating dinner.
آنها داشتند شام میخوردند. They were eating dinner.
سعید داشت شام میخورد. Saeid was eating dinner.
سعید و امین داشتند شام میخوردند. Saeid and Amin were eating dinner.

مثالهای بیشتر از گذشته استمراری در داخل جملات:

I was watching a horror movie last night.

دیشب داشتم یک فیل ترسناک نگاه میکردم.


My friends were studying English and they were tired.

دوستان من داشتند انگلیسی مطالعه میکردند و خیلی خسته بودند.


Your dog was barking in the yard an hour ago.

سگتان یک ساعت پیش در حیاط پارس میکرد.


Julia was reading a newspaper in the park.

جولیا در پارک داشت روزنامه میخواند.


یک نکته بسیار مهم: در زبان انگلیسی همه فعل ها را نمیتوان به صورت استمراری به کار برد. یعنی به همه فعل ها نمیتوان ing اضافه کرد. این افعال عبارت اند از:

1- افعال ربطی مانند افعال to be و افعالی مانند look (به نظر رسیدن) – smell (بو دادن) و …

He looks angry. (درست)
He is looking angry. (نادرست)

او عصبانی به نظر می آید.

فعل look در معنای “به نظر رسیدن” یک فعل ربطی به حساب می آید و نمیتوان آن را بصورت استمراری به کار برد اما این فعل در معنای “نگاه کردن” یک فعل غیر ربطی است و میتوان آن را بصورت استمراری به کار برد:

He is looking at me.

او دارد به من نگاه میکند.

2- افعال که نشان دهنده مالکیت هستند مانند belong (متعلق بودن) – own (داشتن، مالک بودن) – possess (مالک بودن) و …

That car belongs to me. (درست)
That car is belonging to me. (نادرست)

آن ماشین متعلق به من است.

3- افعالی که به احساسات مربوط هستند: love (عشق ورزیدن) – like (دوست داشتن) – hate (متنفر بودن) – dislike (متنفر بودن) – fear (ترسیدن) – envy (حسادت کردن) و …

I hate you. (درست)
I’m hating you. (نادرست)

ازت متنفرم.

4- افعالی که نشان دهنده انجام ماری نیستند و صرفا وجود حالتی را نشان میدهند مانند: want (خواستن) – need (نیاز داشتن) – cost (هزینه داشتن) – owe (مدیون بودن) و …

We need some money. (درست)
We are needing some money. (نادرست)

ما مقداری پول لازم داریم.


شکل سوالی زمان گذشته استمراری

برای سوالی کردن جملات گذشته استمراری فقط کافی است جای فاعل را با was یا were عوض کنیم. به جدول زیر دقت کنید:

حالت سوالی گذشته استمراری حالت خبری گذشته استمراری 
Was I running? I was running.
Were you writing? You were writing.
Was he sleeping? He was sleeping.
Was she talking? She was talking.
Was it snowing? It was snowing.
Were we playing tennis? We were playing tennis.
Were you laughing? You were laughing.
Were they singing? They were singing.

این مطالب را حتما مطالعه کنید:

افعال ربطی در زبان انگلیسی
زمان حال ساده در انگلیسی
زمان حال استمراری در زبان انگلیسی
زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی


شکل منفی زمان گذشته استمراری

برای منفی کردن جملات گذشته استمراری بعد از was و were از کلمه منفی ساز not استفاده میکنیم. در این حالت میتوان was not و were not را بصورت اختصاری wasn’t و weren’t نوشت.

اختصاری منفی حالت منفی  حالت خبری 
I wasn’t cooking. I was not cooking. I was cooking.
You weren’t studying. You were not studying. You were studying.
He wasn’t coming. He was not coming. He was coming.
She wasn’t dancing. She was not dancing. She was dancing.
It wasn’t barking. It was not barking. It was barking.
We weren’t swimming. We were not swimming. We were swimming.
You weren’t driving. You were not driving. You were driving.
They weren’t watching TV. They were not watching TV. They were watching TV.

کاربردهای زمان گذشته استمراری

1- همانطور که در ابتدا گفته شد این زمان نشان دهنده کاری است که در گذشته به شکل ادامه داری در حال انجام بوده است. مثال:

I was searching the web for some news about the bank robbery.

داشتم در اینترنت دنبال اخباری درباره سرقت بانک میگشتم.

We were playing ping pong yesterday afternoon.

ما دیروز بعد از ظهر پیگ پنگ بازی میکریم.


2- نشان دهنده کاری که در گذشته در حال انجام بوده و کاری دیگر آن را قطع کرده است:

I was making dinner when you arrived.

داشتم شام درست میکردم وقتی شما رسیدید.

The audience was applauding until he fell off the stage.

حضار در حال تشویق کردن بودند تا زمانی که او روی صحنه زمین خورد. (زمین خوردن او عمل تشویق را قطع کرده است)


3- زمان گذشته استمراری میتواند زمان دقیق انجام کاری را به ما نشان دهد:

They were eating lunch at 12 o’clock.

آنها در ساعت دوازده داشتند ناهار میخوردند.

At 7 o’clock, I was sleeping.

ساعت هفت خواب بودم.


4- این زمان میتواند نشان دهنده کاری باشد که در گذشته به شکل عادت بوده است:

She was talking constantly in class in those days.

او در آن روز ها در کلاس یکسره حرف میزد.

He was studying all day long when he was a university student.

او زمانی که دانشجو بود تمام طول روز را در حال درس خواندن بود.


زمان گذشته استمراری


دیدگاه خودتان را ارسال کنید
2 دیدگاه
مهدی
مرداد ۱۱, ۱۳۹۸

i was working
من در حال کار کردن بودم
i was not working
من در حال کار کردن نبودم
was i working?
آیا من در حال کار کردن بودم؟

معنی این جملات صحیح هستش کاملا؟

    english2day
    مرداد ۱۱, ۱۳۹۸

    بله این جملاتی که نوشتین زمان گذشته استمراری هستن و معنی جملات رو هم درست نوشتین