اینگلیش تودی
اینگلیش تودی
سه شنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۸

افعال کمکی و انواع آنها در زبان انگلیسی – Auxiliary Verbs

افعال کمکی در زبان انگلیسی

افعال کمکی عمدتا به همراه فعل اصلی جمله به کار میروند. این افعال برای نشان دادن زمان فعل و همچنین در جملات سوالی و منفی به کار میروند. رایج ترین افعال کمکی have، افعال be  و do میباشند.

فعل کمکی have

این فعل کمکی در جملات خبری، منفی و سوالی حال کامل (ماضی نقلی) و گذشته کامل (ماضی بعید) به کار میرود. این فعل کمکی شامل مشتقات havehas و had میباشد. از have و has در زمان حال کامل و از had در زمان گذشته کامل استفاده میشود. برای فاعل سوم شخص مفرد در حال کامل از has و برای بقیه شخص ها از have استفاده میشود. در جملات گذشته کامل برای تمامی فاعل ها از had استفاده میشود. مثال:

We have studied for 3 hours.

ما به مدت 3 ساعت مطالعه کرده ایم. (کاربرد فعل کمکی have در زمان حال کامل)


She has not / hasn’t arrived yet.

او هنوز نرسیده است. (کاربرد فعل کمکی has در زمان حال کامل)


They had waited for several hours when I got there.

آنها به مدت چند ساعت منتظر بودند وقتی که من به آنجا رسیدم. (کاربرد فعل کمکی had در زمان گذشته کامل)


افعال کمکی be

یکی دیگر از افعال پر کاربرد در انگلیسی افعال کمکی be می باشند. این افعال در زمان حال استمراری و گذشته استمراری به کار میروند. این افعال نیز دارای مشتقاتی می باشند. افعال to be در زمان حال شامل isam و are و در زمان گذشته شامل was و were میباشند. برای اول شخص مفرد در زمان حال از am، برای سوم شخص مفرد از is و برای بقیه شخص ها از are استفاده میشود. در زمان گذشته برای اول شخص و سوم شخص مفرد از was و برای بقیه شخص ها از were استفاده میشود. مثال:

My father is reading newspaper.

پدرم دارد روزنامه می خواند. (فعل کمکی is در زمان حال استمراری)


I am listening to music.

من دارم موسیقی گوش میدهم. (فعل کمکی am در زمان حال استمراری)


He was eating dinner when you called him.

او داشت شام میخورد وقتی که تو زنگ زدی.


افعال کمکی do

افعال کمکی do برای سوالی کردن و یا منفی کردن جملات زمان حال ساده کاربرد دارند و شامل فعلهای کمکی do و does مییاشند. فعل کمکی does برای فاعل سوم شخص و do برای بقیه شخص ها به کار میرود. مثال:

Do you like to be a teacher? No I don’t.

آیا دوست داری که معلم بشوی؟ نه دوست ندارم. (فعل کمکی do در حالت سوالی و منفی حال ساده)


Does he work in a bank? No he doesn’t.

آیا او در یک بانک کار میکند؟ نه کار نمیکند. (فعل کمکی does در حالت سوالی و منفی حال ساده)


افعال کمکی will و shall

این افعال کمکی در جملات زمان آینده، در سه حالت خبری، سوالی و منفی به کار میروند. برای تمامی فاعل ها (جمع و مفرد) از will و  shall استفاده میشود. گرچه استفاده از فعل کمکی shall چندان رایج نیست و بیشتر از فعل کمکی will استفاده میشود.

I will / shall arrive at 7 p.m.

من ساعت 7 بعد از ظهر خواهم رسید.


We will / shall attend the meeting.

ما در جلسه شرکت خواهیم کرد.

دیدگاه خودتان را ارسال کنید