اینگلیش تودی
اینگلیش تودی
سه شنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۸

قید حالت در زبان انگلیسی – Adverb of Manner

قید حالت چیست؟

قید حالت قیدی است که چگونگی انجام کاری را در جمله نشان میدهد. به ما می گوید که کاری به چه کیفیتی و یا در چه وضعیتی انجام شده است. برای مثال در جمله “او به زیبایی نقاشی می کند.” کلمه “به زیبایی” قید حالت است و فعل نقاشی کردن را برای ما توصیف می کند. در جملات زیر قید حالت با رنگ قرمز مشخص شده است:

He drives slowly.
They hunted the bear easily.
We cleaned the car carefully.


نحوه ساختن قید حالت

در اکثر مواقع برای ساختن قید حالت در زبان انگلیسی به آخر صفت ly اضافه میکنیم:

قید حالت صفت
quickly – به سرعت  quick – سریع
kindly – مهربانانه  kind – مهربان
carefully – با دقت  careful – دقیق
greedily – حریصانه  greedy – حریص
slowly – به آهستگی  slow – آهسته
badly – به طور بدی  bad – بد
seriously – به طور جدی  serious – جدی
beautifully – به زیبایی  beautiful – زیبا

چند نکته مهم درباره قیدهای حالت:

نکته 1: اگر در آخر صفتی حرف y وجود داشته باشد، آن را به i تبدیل میکنیم و بعد ly را به آخر صفت اضافه میکنیم:

angry (عصبانی) → angrily (با عصبانیت)
greedy (حریص) → greedily (حریصانه)
easy (آسان) → easily (به آسانی)
happy (خوشحال) → happily (با خوشحالی)

نکته 2: اگر در آخر صفت حروف le وجود داشته باشند، e را حذف میکنیم و فقط به آخر آن y اضافه میکنیم:

terrible (وحشتناک) → terribly (به طرز وحشتناک)
simple (ساده) → simply (به سادگی، به آسانی)
capable (شایسته) → capably (به طور شایسته)


نکته 3: بعضی از صفات برای تبدیل شدن به قید حالت ly نمیگیرند و حالت صفت و قید آن ها یکی است. کلمات زیر هم در نقش صفت و هم در نقش قید می توانند در جمله استفاده شوند:

hard – near – fast – low – high – early – late – far

مثالهای زیر را با دقت بخوانید تا با حالت قید و صفت این کلمات در جمله آشنا شوید:

Jack is a fast runner.

جک یک دونده سریع است.

Jack runs fast.

جک سریع میدود.

در جمله اول کلمه fast در نقش صفت آمده است و Jack را توصیف میکند. اما در جمله دوم نقش قید را دارد و فعل جمله یعنی runs را توصیف میکند.


This math problem is hard and we try hard to solve it.

این مسئله ریاضی سخت است و ما سخت تلاش میکنیم تا آن را حل کنیم.

در این مثال دو کلمه hard داریم. در جمله اول نقش صفت را دارد زیرا math problem را که یک اسم است را توصیف میکند و در جمله دوم فعل جمله یعنی try را توصیف میکند.


جایگاه قید حالت در جمله

جایگاه قید حالت در جمله به نوع فعل بستگی دارد. اگر فعل جمله از نوع افعال لازم باشد (فعلی که به مفعول نیاز ندارد) ، در این صورت قید حالت بلافاصله بعد از فعل می آید. مثال:

He runs quickly.

او با سرعت می دود.

در این مثال فعل run نیازی به مفعول ندارد و قید جمله یعنی کلمه quickly بعد از آن قرار گرفته است.

اما اگر فعل جمله از نوع افعال متعدی باشد (فعلی که به مفعول نیاز دارد)، در این صورت قید حالت بعد از مفعول می آید. مثال:

Mina translated the text easily.

مینا متن را به راحتی ترجمه کرد.

در این جمله فعل translated از نوع افعال متعدی است و مفعول آن the text می باشد که قید حالت easily بعد از آن آمده است.


نکته مهم: اگر در جمله قید مکان و یا قید زمان داشته باشیم، قید حالت را قبل از این دو قید قرار می دهیم. اگر در جمله هر دو قید زمان و  مکان با هم باشند، قید حالت را قبل از قید مکان قرار میدهیم. به جملات زیر دقت کنید:

Amin parked the car carefully in the yard.

در این جمله  قبل از قید مکان (in the yard) آمده است.

Amin parked the car carefully last night.

در این مثال قید حالت (carefully) قبل از قید زمان (last night) آمده است.

Amin parked the car carefully in the yard last night.

در این جمله قید مکان و زمان هر دو در جمله هستند، بنابر این قید حالت قبل از قید مکان آمده است.


مبحث مشابه با این نوشته:
چگونه از قید تکرار استفاده کنیم؟

دیدگاه خودتان را ارسال کنید
7 دیدگاه
سوگند
تیر ۸, ۱۳۹۸

واقعا خسته نباشید. توضیح ساده و قابل درک

فاطمه بهمه ای
تیر ۲۴, ۱۳۹۸

واقعا عالی بود .شیوا و روان . ممنونم

سوگل
مهر ۲۰, ۱۳۹۸

بسیار عالی بود استادامیدوارم همیشه سلامت و پیروز باشید

    english2day
    مهر ۲۰, ۱۳۹۸

    خیلی ممنون از لطف و دیدگاه مثبت شما
    شما هم موفق باشید

Salman
مهر ۲۷, ۱۳۹۸

That was so useful.appreciate.