قید هاگرامر

قید برتر در زبان انگلیسی

گرامر قید تفضیلی یا مقایسه ای در زبان انگلیسی

همانطور که می دانید قید کلمه ای است که فعل را توصیف میکند. یعنی به ما میگوید که فعل جمله در چه حالتی و در  چه شرایطی رخ داده است. برای مثال وقتی میگوییم “سارا سریع تایپ میکند.”، کلمه “سریع” قید است.

قید برتر یا تفضیلی چیست؟

حال اگر ما بخواهیم یک فعل را بین دو شخص یا دو چیز مقایسه کنیم، از قید برتر یا تقضیلی استفاده میکنیم. به مثال زیر دقت کنید:

Sara types fast, but her sister types faster.

سارا سریع تایپ میکند، اما خواهرش سریع تر تایپ میکند.

در این مثال کلمه “faster” قید برتر می باشد، زیرا فعل تایپ کردن را بین سارا و خواهرش مقایسه کرده است.

نکته: زمانی از قید برتر استفاده میکنیم که بخواهیم یک فعل را بین دو شخص یا دو چیز مقایسه کنیم. قید مقایسه ای نام دیگر این قیدها می باشد.

قید های تفضیلی در زبان انگلیسی چگونه ساخته میشوند؟

برای ساختن این قیدها دو روش اصلی وجود دارد:

1- قیدهای کوتاه (یک بخشی): اگر قید ما یک بخش داشته باشد، به آخر آن “er” به معنی “تر” اضافه میکنیم و بعد از آن از کلمه “than” به معنی “از” استفاده میکنیم (در برخی موارد نیازی به این کلمه نداریم). به جدول زیر دقت کنید:

قید برتر قید
faster fast
harder hard
later late
longer long
lower low
wide wide

مثال از قیدهای برتر در داخل جمله:

Mike runs faster than Joe.

مایک سریع تر از جو میدود.

Today, the teacher came later than the students.

امروز معلم دیرتر از دانش آموزان آمد.


2- قیدهای دارای بیش از یک بخش: اگر قید ما بیش از یک ببخش داشته باشد، قبل از آن از کلمه “more” به معنی “تر” و بعد از آن از کلمه “than” به معنی “تر” استفاده می کنیم. در جدول زیر تعدادی از این قیدها را مشاهده می کنید:

قید برتر قید
more carefully carefully
more efficiently efficiently
more happily happily
more horribly horribly
more often often
more quickly quickly
more recently recently
more slowly slowly
more sadly sadly
more strangely strangely

مثال از قیدهای برتر بالا در جمله:

My brother drives slowly, but I drive more slowly.

برادرم آهسته رانندگی می کند، اما من آهسته تر رانندگی میکنم.

Zahra works more carefully than her friends.

زهرا با دقت تر از دوستانش کار میکند.

I finished my work more quickly than you.

من کارم را سریع تر از تو تمام کردم.


قیدهای بی قاعده

برخی از قیدها هستند که هنگام تبدیل شدن به قیدهای برتر از روشهای بالا پیروی نمی کنند و شکل آن ها تغییر می یابد . باید آنهار را حفظ کرد. این قیدها را در جدول زیر مشاهده می نمایید:

قید برتر قید بی قاعده
worse badly
earlier early
further/farther far
less little
more much
better well

مثال از قیدهای بی قاعده در داخل جمله:

You sing better than your father.

تو بهتر از پدرت آواز میخوانی

Trains go more slowly than planes.

قطارها خیلی آهسته تر از هواپیماها میروند.


مثال های بیشتر از قیدهای تفضیلی در داخل جمله:

Trains go fast but planes go faster.
Planes go faster than trains.
Trains don’t go faster than planes.
Trains go more slowly than planes.
Planes go less slowly than trains.
Joe won because he played better than Jane played.
Joe won because he played better than Jane.
Joe won because he played better.
Did cities grow more quickly after the Industrial Revolution?
He hit the ball more powerfully than his competitor.
As we get older we remember things less easily.
Could you talk a bit more quietly please?
Could you talk a bit less loudly please?
I can’t hear you. Please speak louder/more loudly.


مطالب مرتبط:

قید حالت در زبان انگلیسی
قید مکان در زبان انگلیسی
قید زمان در زبان انگلیسی

Comparative Adverbs

سید سجاد حسنی

دبیر زبان انگلیسی با مدرک کارشناسی از دانشگاه فرهنگیان همدان. مدرس زبان انگلیسی.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا