اینگلیش تودی
اینگلیش تودی
چهارشنبه, ۲۲ آبان ۱۳۹۸

زمان گذشته کامل استمراری در زبان انگلیسی | گرامر past perfect continuous

زمان گذشته کامل استمراری در انگلیسی

5 / 5 ( 4 votes ) زمان گذشته کامل استمراری زمان گذشته استمراری نشان دهنده کاری است که در گذشته قبل از یک عمل دیگر برای مدتی ادامه داشته است. به این زمان ماضی بعید استمراری نیز گفته میشود. مثال: “من قبل از اینکه به سربازی بروم دو سال بود که در دانشگاه درس … مطالعه بیشتر...

زمان ها, گرامر
شهریور ۱۱, ۱۳۹۸

زمان گذشته کامل (ماضی بعید) در زبان انگلیسی | گرامر past perfect tense

زمان گذشته کامل انگلیسی

4.3 / 5 ( 7 votes ) زمان گذشته کامل در زبان انگلیسی زمان گذشته کامل نشان دهنده عملی است که در گذشته قبل از عمل دیگری انجام شده و به پایان رسیده است. به این مثال دقت کنید: “وقتی من به خانه رسیدم برادرم رفته بود.” بخش دوم این جمله یعنی “برادرم رفته بود” … مطالعه بیشتر...

زمان ها, گرامر
شهریور ۸, ۱۳۹۸

زمان حال کامل استمراری در زبان انگلیسی | مثال از کاربرد حال کامل استمراری

زمان حال کامل استمراری

5 / 5 ( 4 votes ) زمان حال کامل استمراری زمان حال کامل استمراری نشان دهنده استمرار کاری است که از گذشته شروع شده و تا زمان حال ادامه داشته است. یعنی اینکه گوینده یا نویسنده در این زمان به عملی اشاره دارد که شروع شده است و احتمالا هنوز تمام نشده است و … مطالعه بیشتر...

زمان ها, گرامر
اردیبهشت ۹, ۱۳۹۸

زمان آینده استمراری در زبان انگلیسی | گرامر future continuous tense با مثال

آینده استمراری انگلیسی

4.6 / 5 ( 15 votes ) زمان آینده استمراری در زبان انگلیسی زمان آینده استمراری نشان میدهد که کاری در زمان آینده صورت خواهد گرفت و برای مدتی ادامه خواهد داشت. برای مثال وقتی میگوییم “فردا ساعت هشت در حال ورزش کردن خواهم بود.” از آینده استمراری استفاده کرده ایم. زیرا ورزش کردن در … مطالعه بیشتر...

زمان ها, گرامر
فروردین ۱۰, ۱۳۹۸

زمان حال کامل (ماضی نقلی) در زبان انگلیسی | کاربردهای حال کامل در انگلیسی

زمان حال کامل انگلیسی

4.3 / 5 ( 24 votes ) زمان حال کامل در زبان انگلیسی زمان حال کامل نشان دهنده کاری است که در زمان نامعلوم در گذشته انجام شده است. همچنین این زمان نشان دهنده عملی است که در گذشته شروع شده  و تا زمان حال ادامه داشته است و آثار آن در زمان حال باقی … مطالعه بیشتر...

زمان ها, گرامر
اسفند ۲۲, ۱۳۹۷

زمان آینده ساده در زبان انگلیسی | آینده ساده با will و be going to

زمان آینده ساده

4 / 5 ( 29 votes ) زمان آینده ساده در زبان انگلیسی زمان آینده ساده نشان دهنده کاری است که در آینده انجام خواهد شد. این کار میتواند بدون قصد قبلی و یا با قصد قبلی باشد. اگر قرار باشد کاری بدون قصد قبلی در آینده انجام شود از فعل کمکی “will” و اگر … مطالعه بیشتر...

زمان ها, گرامر
بهمن ۱۵, ۱۳۹۷

زمان گذشته استمراری در زبان انگلیسی | گرامر، کاربرد و تشخیص گذشته استمراری

زمان گذشته استمراری

1.8 / 5 ( 47 votes ) زمان گذشته استمراری چیست؟ زمان گذشته استمراری نشان دهنده کاری است که در گذشته اتفاق افتاده است و برای مدتی ادامه داشته است. برای مثال وقتی میگوییم “من دیروز بعد از ظهر داشتم درس میخواندم.” عمل درس خواندن برای مدتی ادامه داشته است. این زمان فارسی بصورت (داشتم، … مطالعه بیشتر...

زمان ها, گرامر
بهمن ۱۲, ۱۳۹۷

زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی – Simple Past Tense

زمان-گذشته-ساده

4.7 / 5 ( 96 votes )  تعریف زمان گذشته ساده و کاربرد های آن زمان گذشته ساده برای صحبت کردن درباره وقایعی است که در زمان گذشته اتفاق افتاده است و تمام شده است. برای مثال به جمله زیر دقت کنید: My brother called me last night and asked me some questions about the … مطالعه بیشتر...

زمان ها, گرامر
دی ۲۵, ۱۳۹۷

زمان حال استمراری در انگلیسی – Present Continuous Tense

زمان حال استمراری

4.7 / 5 ( 8 votes ) زمان حال استمراری زمان حال استمراری نشان دهنده کاری است که در لحظه صحبت کردن در حال انجام است و هنوز تمام نشده است. این زمان در زبان فارسی به صورت ( دارم، داری و …) ترجمه میشود برای ساخت این زمان باید بعد از فاعل یکی از … مطالعه بیشتر...

زمان ها, گرامر
دی ۲۱, ۱۳۹۷

زمان حال ساده در انگلیسی – Simple Present Tense

زمان حال ساده

4.5 / 5 ( 17 votes ) تعریف زمان حال ساده و کاربردهای آن زمان حال ساده برای صحبت کردن درباره حقایق علمی و عادی غیر قابل تغییر، کارهای از روی عادت و روزمره و کارهای برنامه ریزی شده استفاده میشود. قبل از توضیحات کامل این زمان به این مثالها توجه کنید: Earth goes around … مطالعه بیشتر...

زمان ها, گرامر
دی ۱۶, ۱۳۹۷