اینگلیش تودی
اینگلیش تودی
سه شنبه, ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

شرطی نوع سوم در زبان انگلیسی |مثال از جملات شرطی نوع سوم

Rate this post

شرطی نوع سوم

شرطی نوع سوم نشان دهنده یک حالت غیر واقعی برای گذشته است. یعنی اینکه اگر در گذشته کاری انجام میشد، میتوانست نتیجه دیگری داشته باشد. چون آن شرط صورت نگرفته است، نتیجه دیگری به دست آمده است. در جملات شرطی نوع سوم، در قسمت جمله شرط از زمان ماضی بعید و در جواب شرط از افعال وجهی would / could / might به علاوه have و قسمت سوم فعل استفاده میشود.  به مثال زیر دقت کنید:

If you had told me you needed my car, I would have come earlier.

اگر به من میگفتی که ماشینم را لازم داری، زودتر می آمدم.

در مثال بالا نویسنده به طرف مقابل میگوید “اگر زودتر گفته بودی زودتر می آمدم.” چون زودتر نگفته است نویسنده نتوانسته است زودتر بیاید و نتیجه دیگری به دست آمده است.

نکته: جمله ای که “if” دارد را جمله شرط، و جمله بعدی را جواب شرط میگویند. این دو جمله را میتوان جا به جا کرد و اگر جمله شرط در ابتدا نوشته شود بین دو جمله باید از علامت کاما (,) استفاده شود.

مثال از شرطی نوع سوم:

If I had cleaned the house, I could have gone to the park.
I could have gone to the park if I had cleaned the house.

اگر خانه را تمیز کرده بودم (که نکردم)، میتوانستم به پارک بروم (که نمیتوانم بروم).


If you had studied more, you could have passed the exam.
You could have passed the exam if you had studied harder.

اگر بیشتر مطالعه میکردی (که نکردی)، میتوانستی در امتحان قبول شوی (که نشدی).


If I had accepted that promotion, I might have been working in Milan.
I might have been working in Milan if I had accepted that promotion.

اگر ترفیع درجه را قبول کرده بودم (که نکردم)، شاید در میلان کار میکردم (که نمیکنم).


If it had rained, you would have gotten wet.
You would have gotten wet if it had rained.

اگر باران باریده بود (که نبارید)، شما خیس شده بودید (که نشدید).


انواع دیگر جملات شرطی:

دیدگاه خودتان را ارسال کنید