اینگلیش تودی
اینگلیش تودی
سه شنبه, ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

مصدر بدون to در زبان انگلیسی | کاربرد و گرامر مصدر بدون to با مثال

مصدر بدون to در زبان انگلیسی | کاربرد و گرامر مصدر بدون to با مثال
5 (100%) 1 vote[s]

مصدر بدون to در زبان انگلیسی

مصدر بدون to به شکل ساده فعل گفته میشود. منظور این است که به قبل از و بعد فعل چیزی اضافه نشده است. مصدر بدون to یکی از مصدرهای زمان حال می باشد. به این مصدر در زبان انگلیسی “bare infinitive” یا “zero infinitive” گفته میشود. در ادامه با کاربردهای این نوع مصدر آشنا خواهید شد.

نکته: مصدر بدون to همیشه در شکل زمان حال به کار میرود، حتی اگر فعل قبل از آن گذشته باشد.

موارد استفاده و کاربردها:

کاربرد اول: بعد از افعال حسی و در حالی که کل عمل را دیده یا شنیده باشیم، از مصدر بدون to استفاده میکنیم. مثال:

I saw her fall from the cliff.

من دیدم که او از صخره افتاد. (در این مثال saw یک فعل حسی و fall مصدر بدون to است)

We heard them close the door.

ما شنیدیم که آنها در را بستند.

They saw us walk toward the lake.

آنها ما را دییدند که به طرف دریاچه قدم زدیم.

She felt the spider crawl up her leg.

او خزیدن عنکبوت را روی پایش حس کرد.


کاربرد دوم: بعد از افعال “make” به معنی “مجبور کردن” و “let” به معنی “اجازه دادن” همیشه مصدر بدونto به کار میرود:

Her parents let her stay out late.

والدین او به او اجازه میدهند تا دیروقت بیرون بماند.

Let’s go to the cinema tonight.

بیایید امشب به سینما برویم.

You made me come with you.

تو مرا مجبور کردی که همراهت بیایم.

Don’t make me study that boring book!

مجبورم نکن که آن کتاب خسته کننده را بخوانم!


کاربرد سوم: بعد از عبارت “had better” به معنی “بهتر است” یا “باید” از مصدر بدون to استفاده میشود. مثال:

We had better take some warm clothing.

بهتر است کمی لباس گرم برداریم.

You had better ask him not to come.

بهتر است از او بخواهی که نیاید.

We had better reserve a room in the hotel.

بهتر است که یک اتاق در هتل رزرو کنیم.

You’d better give me your address.

بهتر است آدرستان را به من بدهید.

They had better work harder on their homework.

آنها باید سخت تر روی تکالیفشان کار کنند.


کاربرد چهارم: بعد از کلمه پرسشی “Why” با هدف پیشنهاد دادن، از مصدر بدونto استفاه میشود. مثال:

Why wait until tomorrow?

چرا تا فردا صبر کنیم؟

Why not ask him now?

چرا الان از او نپرسیم؟

Why walk when we can go in the car?

چرا پیاده برویم وقتی که میتوانیم با ماشین برویم؟

Why not buy a new bicycle?

چرا یک دوچرخه جدید نخریم؟


https://www.ef.com/wwen/english-resources/english-grammar/infinitive/


مطلب مشابه:
مصدر با to در زبان انگلیسی


 

دیدگاه خودتان را ارسال کنید