اینگلیش تودی
اینگلیش تودی
سه شنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۸

جمع بستن اسامی در زبان انگلیسی

تعریف اسم: اسم کلمه ای است برای نامگذاری انسانها، حیوانات، اشیا و مکانها. 

روشهای جمع بستن اسامی با قاعده در انگلیسی

1- متداول ترین راه برای جمع بستن اسم بی قاعده اضافه کردن s به انتهای آن میباشد. به مثالهای زیر دقت کنید:

 

 

computer pen student cat book مفرد
computers pens students cats books جمع

 

2- اگر آخر اسم به s, sh, ch, x یا z ختم شود، برای تبدیل شدن به جمع es میگیرد: 

bus lunch dish box مفرد
busses lunches dishes boxes جمع

 

3- اگر اسمی به حروف f یا fe ختم شود، هنگام جمع بستن این حروف را به ve تبدیل کرده و سپس s جمع را به آخر اسم اضافه میکنیم:

shelf leaf wife wolf مفرد
shelves leaves wives wolves جمع

 

4- اگر اسمی به حرف y ختم شود و قبل از آن یک حرف بیصدا باشد، برای جمع بستن انتهای اسم را به ies تبدیل میکنیم:

baby puppy city duty مفرد
babies puppies cities duties جمع

 

5- اگر اسمی به حرف y ختم شود و قبل از آن یک حرف صدادار باشد، برای جمع بستن فقط کافیست به انتهای اسم s اضافه کنیم:

ray day toy boy مفرد
rays days toys boys جمع

 

6- اگر اسمی به o ختم شود و قبل از آن یک حرف صدادار باشد، برای جمع بستن به انتهای اسم s اضافه میکنیم:

studio radio video مفرد
studios radios videos جمع

 

 

 

اما اگر قبل از o یک حرف بیصدا باشد برای جمع بستن به آخر اسم es اضافه میکنیم:

potato tomato hero مفرد
potatoes tomatoes heroes جمع

 

 

 

در این حالت چند استثنا وجود دارد، یعنی قبل از o حرف بیصدا وجود دارد اما برای جمع بستن به انتهای اسم s اضافه میکنیم:

halo piano photo مفرد
halos pianos photos جمع

 

 

 

7- بعضی از اسم ها در زبان انگلیسی هستند که هنگام جمع بستن تغییر نمیکنند و جمع و مفردشان یکی است:

means goose sheep deer fish مفرد
means goose sheep deer fish جمع

جمع بستن اسامی بی قاعده در زبان انگلیسی

بعضی از اسم ها در زبان انگلیسی هنگام جمع بستن از هیچ قاعده ای پیروی نمیکنند که به آنها اسامی بی قاعده گفته میشود:

tooth woman man foot child مفرد
teeth women men feet children جمع

 

منبع: Grammarly

دیدگاه خودتان را ارسال کنید