اینگلیش تودی
اینگلیش تودی
سه شنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۸

روز دوم از هفته هفتم 1100 واژه | لغات هفته هفتم 1100 روز دوم

روز دوم هفته هفتم 1100

روز دوم از هفته هفتم 1100 واژه در این درس به آموزش لغات روز دوم از هفته هفتم 1100 واژه خواهیم پرداخت. این درس شامل 5 لغت اصلی می باشد. شما کلمات و لغات درس دوم از هفته هفتم کتاب 1100 واژه را در زیر مشاهده خواهید کرد. در ادامه نیز متن کوتاهی را مشاهده … مطالعه بیشتر...

آموزش واژگان انگلیسی, لغات کتاب 1100 واژه
آبان ۲۰, ۱۳۹۸

روز اول از هفته هفتم 1100 واژه | لغات هفته هفتم 1100 روز اول

روز اول هفته هفتم 1100

روز اول از هفته هفتم 1100 واژه در این درس به آموزش لغات روز اول از هفته هفتم 1100 واژه خواهیم پرداخت. این درس شامل 5 لغت اصلی می باشد. شما کلمات و لغات درس اول از هفته هفتم کتاب 1100 واژه را در زیر مشاهده خواهید کرد. در ادامه نیز متن کوتاهی را مشاهده … مطالعه بیشتر...

آموزش واژگان انگلیسی, لغات کتاب 1100 واژه
آبان ۲۰, ۱۳۹۸

روز چهارم از هفته ششم 1100 واژه | لغات هفته ششم 1100 روز چهارم

روز چهارم هفته ششم 1100

روز چهارم از هفته ششم 1100 واژه در این درس به آموزش لغات روز چهارم از هفته ششم 1100 واژه خواهیم پرداخت. این درس شامل 5 لغت اصلی می باشد. شما کلمات و لغات درس چهارم از هفته ششم کتاب 1100 واژه را در زیر مشاهده خواهید کرد. در ادامه نیز متن کوتاهی را مشاهده … مطالعه بیشتر...

آموزش واژگان انگلیسی, لغات کتاب 1100 واژه
آبان ۱۹, ۱۳۹۸

روز سوم از هفته ششم 1100 واژه | لغات هفته ششم 1100 روز سوم

روز سوم هفته ششم 1100

روز سوم از هفته ششم 1100 واژه در این درس به آموزش لغات روز سوم از هفته ششم 1100 واژه خواهیم پرداخت. این درس شامل 5 لغت اصلی می باشد. شما کلمات و لغات درس سوم از هفته ششم کتاب 1100 واژه را در زیر مشاهده خواهید کرد. در ادامه نیز متن کوتاهی را مشاهده … مطالعه بیشتر...

آموزش واژگان انگلیسی, لغات کتاب 1100 واژه
آبان ۱۹, ۱۳۹۸

روز دوم از هفته ششم 1100 واژه | لغات هفته ششم 1100 روز دوم

روز دوم هفته ششم 1100

روز دوم از هفته ششم 1100 واژه در این درس به آموزش لغات روز دوم از هفته ششم 1100 واژه خواهیم پرداخت. این درس شامل 5 لغت اصلی می باشد. شما کلمات و لغات درس دوم از هفته ششم کتاب 1100 واژه را در زیر مشاهده خواهید کرد. در ادامه نیز متن کوتاهی را مشاهده … مطالعه بیشتر...

آموزش واژگان انگلیسی, لغات کتاب 1100 واژه
آبان ۱۸, ۱۳۹۸

روز اول از هفته ششم 1100 واژه | لغات هفته ششم 1100 روز اول

روز اول هفته ششم 1100

روز اول از هفته ششم 1100 واژه در این درس به آموزش لغات روز اول از هفته ششم 1100 واژه خواهیم پرداخت. این درس شامل 5 لغت اصلی می باشد. شما کلمات و لغات درس اول از هفته ششم کتاب 1100 واژه را در زیر مشاهده خواهید کرد. در ادامه نیز متن کوتاهی را مشاهده … مطالعه بیشتر...

آموزش واژگان انگلیسی, لغات کتاب 1100 واژه
آبان ۱۸, ۱۳۹۸

روز چهارم از هفته پنجم 1100 واژه | لغات هفته پنجم 1100 روز چهارم

روز چهارم هفته پنجم 1100

روز چهارم از هفته پنجم 1100 واژه در این درس به آموزش لغات روز چهارم از هفته پنجم 1100 واژه خواهیم پرداخت. این درس شامل 5 لغت اصلی می باشد. شما کلمات و لغات درس چهارم از هفته پنجم کتاب 1100 واژه را در زیر مشاهده خواهید کرد. در ادامه نیز متن کوتاهی را مشاهده … مطالعه بیشتر...

آموزش واژگان انگلیسی, لغات کتاب 1100 واژه
آبان ۱۵, ۱۳۹۸

روز سوم از هفته پنجم 1100 واژه | لغات هفته پنجم 1100 روز سوم

روز سوم هفته پنجم 1100

روز سوم از هفته پنجم 1100 واژه در این درس به آموزش لغات روز سوم از هفته پنجم 1100 واژه خواهیم پرداخت. این درس شامل 5 لغت اصلی می باشد. شما کلمات و لغات درس سوم از هفته پنجم کتاب 1100 واژه را در زیر مشاهده خواهید کرد. در ادامه نیز متن کوتاهی را مشاهده … مطالعه بیشتر...

آموزش واژگان انگلیسی, لغات کتاب 1100 واژه
آبان ۱۵, ۱۳۹۸

روز دوم از هفته پنجم 1100 واژه | لغات هفته پنجم 1100 روز دوم

روز دوم هفته پنجم 1100

روز دوم از هفته پنجم 1100 واژه در این درس به آموزش لغات روز دوم از هفته پنجم 1100 واژه خواهیم پرداخت. این درس شامل 5 لغت اصلی می باشد. شما کلمات و لغات درس دوم از هفته پنجم کتاب 1100 واژه را در زیر مشاهده خواهید کرد. در ادامه نیز متن کوتاهی را مشاهده … مطالعه بیشتر...

آموزش واژگان انگلیسی, لغات کتاب 1100 واژه
آبان ۱۴, ۱۳۹۸

روز اول از هفته پنجم 1100 واژه | لغات هفته پنجم 1100 روز اول

روز اول هفته پنجم 1100

روز اول از هفته پنجم 1100 واژه در این درس به آموزش لغات روز اول از هفته پنجم 1100 واژه خواهیم پرداخت. این درس شامل 5 لغت اصلی می باشد. شما کلمات و لغات درس اول از هفته پنجم کتاب 1100 واژه را در زیر مشاهده خواهید کرد. در ادامه نیز متن کوتاهی را مشاهده … مطالعه بیشتر...

آموزش واژگان انگلیسی, لغات کتاب 1100 واژه
آبان ۱۴, ۱۳۹۸