اینگلیش تودی
اینگلیش تودی
سه شنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۸

روز چهارم از هفته چهارم 1100 واژه | لغات هفته چهارم 1100 روز چهارم

روز چهارم هفته چهارم 1100

روز چهارم از هفته چهارم 1100 واژه در این درس به آموزش لغات روز چهارم از هفته چهارم 1100 واژه خواهیم پرداخت. این درس شامل 5 لغت اصلی می باشد. شما کلمات و لغات درس چهارم از هفته چهارم کتاب 1100 واژه را در زیر مشاهده خواهید کرد. در ادامه نیز متن کوتاهی را مشاهده … مطالعه بیشتر...

آموزش واژگان انگلیسی, لغات کتاب 1100 واژه
آبان ۱۳, ۱۳۹۸

روز سوم از هفته چهارم 1100 واژه | لغات هفته چهارم 1100 روز سوم

روز سوم از هفته چهارم 1100

روز سوم از هفته چهارم 1100 واژه در این درس به آموزش لغات روز سوم  از هفته چهارم 1100 واژه خواهیم پرداخت. این درس شامل 5 لغت اصلی می باشد. شما کلمات و لغات درس سوم از هفته چهارم کتاب 1100 واژه را در زیر مشاهده خواهید کرد. در ادامه نیز متن کوتاهی را مشاهده … مطالعه بیشتر...

آموزش واژگان انگلیسی, لغات کتاب 1100 واژه
آبان ۱۳, ۱۳۹۸

روز دوم از هفته چهارم 1100 واژه | لغات هفته چهارم 1100 روز دوم

روز دوم از هفته چهارم 1100

روز دوم از هفته چهارم 1100 واژه در این درس به آموزش لغات روز دوم از هفته چهارم 1100 واژه خواهیم پرداخت. این درس شامل 5 لغت اصلی می باشد. شما کلمات و لغات درس دوم از هفته چهارم کتاب 1100 واژه را در زیر مشاهده خواهید کرد. در ادامه نیز متن کوتاهی را مشاهده … مطالعه بیشتر...

آموزش واژگان انگلیسی, لغات کتاب 1100 واژه
آبان ۱۳, ۱۳۹۸

روز اول از هفته چهارم 1100 واژه | لغات هفته چهارم 1100 روز اول

روز اول از هفته چهارم 1100

روز اول از هفته چهارم 1100 واژه در این درس به آموزش لغات روز اول از هفته چهارم 1100 واژه خواهیم پرداخت. این درس شامل 5 لغت اصلی می باشد. شما کلمات و لغات درس اول از هفته چهارم کتاب 1100 واژه را در زیر مشاهده خواهید کرد. در ادامه نیز متن کوتاهی را مشاهده … مطالعه بیشتر...

آموزش واژگان انگلیسی, لغات کتاب 1100 واژه
آبان ۱۳, ۱۳۹۸