زمان هاگرامر

زمان گذشته کامل (ماضی بعید)

گرامر past perfect tense

زمان گذشته کامل نشان دهنده عملی است که در گذشته قبل از عمل دیگری انجام شده و به پایان رسیده است. به این مثال دقت کنید: “وقتی من به خانه رسیدم برادرم رفته بود.” بخش دوم این جمله یعنی “برادرم رفته بود” نشان دهنده گذشته کامل است. چون قبل از اینکه گوینده به خانه برسد انجام شده بود. معادل فارسی این زمان در زبان فارسی ماضی بعید است و بصورت (بودم، بودی، بود و …) ترجمه میشود.

ساختار و فرمول زمان گذشته کامل

در ساختار گذشته کامل از فعل کمکی had (برای تمامی شخص ها) بع علاوه قسمت سوم فعل استفاده میشود:

فاعل + had + قسمت سوم فعل


کاربردهای گذشته کامل

کاربرد اول: همانطور که گفته شد مهم ترین کاربرد زمان گذشته کامل اشاره به عملی است که در گذشته قبل از عمل دیگری انجام شده است یعنی میخواهیم توالی و ترتیب زمان انجام عمل ها را نشان دهیم. در این حالت معمولا از “when” به معنای “وقتی که” و “before” به معنای “قبل از” استفاده میشود مثال:

when I arrived home, my brother had left.

وقتی به خانه رسید برادرم رفته بود.

They had killed the man before the police arrived.

آنها آن مرد را کشته بودند قبل از اینکه پلیس برسد.

He was very tired because he hadn’t slept well.

او خیلی خسته بود چون خوب نخوابیده بود.

I had saved my document before the computer crashed.

من اسناد خود را ذخیره کرده بودم قبل از اینکه کامپیوتر خراب شود.

When Sarah arrived we had finished cooking.

وقتی سارا رسید ما آشپزی را تمام کرده بودیم.


کاربرد دوم: زمانی که شما انتظار یک شرایط و نتیجه خاصی را داشته باشید از ماضی از گذشته کامل استفاده میکنید (همان شرطی نوع سوم). مثال:

If I had woken up earlier this morning, I wouldn’t have missed the class.

اگر امروز صبح زودتر بیدار شده بودم کلاس را از دست نمیدادم.

If you had cleaned the house, you could have gone to the park.

اگر خانه را تمیز کرده بودی میتوانستی به پارک بروی.

Alex could have bought a nice car If he had saved his salary.

الکس میتوانست یک ماشین خوب بخرد اگر حقوقش را پس انداز کرده بود.


شکل منفی جملات گذشته کامل

برای منفی کردن زمان گذشته کامل بعد از فعل کمکی had از not استفاده میکنیم که شکل اختصاری آن بصورت hadn’t می باشد. فرمول و مثال:

فاعل + had not / hadn’t + قسمت سوم فعل

When my mother called, I had not / hadn’t done my homework.

وقتی مادرم تماس گرفت من تکالیفم را انجام نداده بودم.

We had not / hadn’t made dinner before you came.

قبل از این که شما بیایید ما شام درست نکرده بودیم.


شکل سوالی گذشته کامل انگلیسی

برای سوالی کردن کافی است جای فاعل جمله را با فعل کمکی had در جملات مثبت و با had not یا hadn’t در جملات منفی عوض کنیم. مثال:

Had they called you before they came?

آیا آنها قبل از اینکه بیایند با شما تماس گرفته بودند؟

Hadn’t you saved your data when you closed the program?

آیا وقتی برنامه را بستی اطلاعاتت را ذخیره نکرده بودی؟


زمان حال کامل در زبان انگلیسی
زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی


https://www.grammarly.com/blog/past-perfect/

سید سجاد حسنی

دبیر زبان انگلیسی با مدرک کارشناسی از دانشگاه فرهنگیان همدان. مدرس زبان انگلیسی.

نوشته های مشابه

‫16 دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا