اینگلیش تودی
اینگلیش تودی
سه شنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۸

زمان گذشته کامل استمراری در زبان انگلیسی | گرامر past perfect continuous

زمان گذشته کامل استمراری

زمان گذشته استمراری نشان دهنده کاری است که در گذشته قبل از یک عمل دیگر برای مدتی ادامه داشته است. به این زمان ماضی بعید استمراری نیز گفته میشود. مثال: “من قبل از اینکه به سربازی بروم دو سال بود که در دانشگاه درس میخواندم.” در این جمله زمان قسمت دوم یعنی “دو سال بود که در دانشگاه درس میخواندم” گذشته کامل استمراری است. این مثال نشان میدهد که گوینده در گذشته به سربازی رفته است و قبل از آن دو سال مشغول درس خواندن در دانشگاه بوده است.

فرمول و ساختار گذشته کامل استمراری

برای ساختن این زمان از فعل کمکی had been بعلاوه فعل ing دار استفاده میشود:

فاعل + had been + دار ing فعل

We had been trying to open the door for five minutes when Jane found her key.

تا زمانی که جیم کلیدش را پیدا کند ما به مدت 5 دقیقه در حال تلاش برای باز کردن در بودیم.

It had been raining hard for several hours and the streets were very wet.

برای چندین ساعت باران باریده بود و خیابانها خیلی خیس بودند.

Her friends had been thinking of calling the police when she walked in.

آنها به فکر زنگ زدن به پلیس بودند تا وقتی که او وارد شد.


چند نکته مهم درباره شناسایی این زمان

نکته 1: همانطور که در مثالهای بالا مشاهده میکنید این زمان همیشه با یک جمله گذشته ساده همراه است.


نکته 2: در این زمان از ترکیب for بعلاوه طول زمان زیاد استفاده میشود. مثال:

When you got home, I had been studying for 3 hours.

وقتی تو به خانه رسیدی من سه ساعت بود که داشتم درس میخواندم.


نکته 3: در جملات زمان حال کامل استمراری از کلمات when، since و before نیز ممکن است استفاده شود. مثال:

Martha had been walking three miles a day before she broke her leg.

مارتا هر روز سه مایل پیاده روی میکرد قبل از اینکه پایش بشکند.

The program that was terminated had been working well since 1945.

برنامه ای که تمام شد از سال 1945 به خوبی کار میکرده است.

When the police questioned John, he told them he had been working late in the office that night.

وقتی پلیس از جان بازجویی کرد، او گفت که آن شب تا دیر وقت در دفترش مشغول کار کردن بوده است.


مطالب مرتبط:
زمان گذشته کامل در زبان انگلیسی
زمان حال کامل استمراری در انگلیسی
زمان آینده استمراری در انگلیسی


منابع:
کتاب گرامر جامع عبا فرزام
https://www.grammarly.com/blog/past-perfect-continuous-tense/

دیدگاه خودتان را ارسال کنید