اینگلیش تودی
اینگلیش تودی
سه شنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۸

شرطی نوع اول در زبان انگلیسی |مثال از جملات شرطی نوع اول

شرطی نوع اول

جملات شرطی نوع اول برای موقعیت هایی به کار میرود که نتیجه آن احتمال دارد در آینده اتفاق بیفتد و قطعی نیست. توجه داشته باشید که در جملات شرطی نوع اول در قسمت جمله شرط از زمان حال ساده و در قسمت جواب شرط از زمان آینده ساده استفاده میشود. به این صورت در جملات شرطی نوع اول ما نشان میدهیم که اگر شرطی وجود داشته باشد چه چیزی در آینده احتمال دارد اتفاق بیفتد.

نکته: جمله ای که “if” دارد را جمله شرط، و جمله بعدی را جواب شرط میگویند. این دو جمله را میتوان جا به جا کرد و اگر جمله شرط در ابتدا نوشته شود بین دو جمله باید از علامت کاما (,) استفاده شود.

به مثالهای زیر دقت کنید:

If you rest, you will feel better.
You will feel better if you rest.

اگر استراحت کنی بهتر خواهی شد. (احتمال دارد بهتر بشود یا نشود)


If you set your mind to a goal, you’ll eventually achieve it.
You will eventually achieve your goal it if you set your mind to it.

اگر ذهنت را بر روی یک هدف متمرکز کنی، نهایتا به آن خواهی رسید.


If you don’t hurry, you will miss the train.
You will miss the train if you don’t hurry.

اگر عجله نکنی، از قطار جا خواهی ماند.


If it rains tomorrow, we will cancel the picnic.
We will cancel the picnic if it rains tomorrow.

اگر فردا باران ببارد، گردش را لغو خواهیم کرد. (ممکن است باران ببارد یا نبارد)


If I find her address, I’ll send her an invitation.
I’ll send her an invitation if I find her address.

اگر آدرس اورا پیدا کنم، برایش دعوتنامه خواهم فرستاد. (ممکن است آدرسش را پیدا نکنم)


انواع دیگر جملات شرطی:

دیدگاه خودتان را ارسال کنید