معرف های اسم

معرفهای اسم کلماتی هستند که قبل از اسم به کار میروند و آن اسم را از جنبه های گوناگونی مانند معرفه یا نکره بودن، دور یا نزدیک بودن و … برای خواننده یا شنونده مشخص تر میکند.

دکمه بازگشت به بالا