اینگلیش تودی
اینگلیش تودی
پنج شنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۸

زمان حال کامل استمراری در زبان انگلیسی | مثال از کاربرد حال کامل استمراری

زمان حال کامل استمراری در زبان انگلیسی | مثال از کاربرد حال کامل استمراری
5 (100%) 4 vote[s]

زمان حال کامل استمراری

زمان حال کامل استمراری نشان دهنده استمرار کاری است که از گذشته شروع شده و تا زمان حال ادامه داشته است. یعنی اینکه گوینده یا نویسنده در این زمان به عملی اشاره دارد که شروع شده است و احتمالا هنوز تمام نشده است و تاکید بر روی استمرار عمل است نه خود عمل.

ساختار و فرمول حال کامل استمراری

در این زمان از فعل کمکی have یا has به اضافه been و فعل ing دار استفاده میشود. برای فاعل سوم شخص مفرد از has و برای بقیه شخص ها از have استفاده میشود:

have / has + been + دار ing فعل

I have been eating.
You have been eating.
He / she has been eating.
It has been eating.
We have been eating.
They have been eating.

برای منفی کردن زمان حال کامل استمراری بعد از have و has از کلمه منفی ساز not استفاده میشود و میتوان آنها را به شکل اختصاری haven’t و hasn’t نوشت:

I have not / haven’t been eating.
You have not / haven’t been eating.
He / she has not / hasn’t been eating.
It has not / hasn’t been eating.
We have not / haven’t been eating.
They have not / haven’t been eating.

برای سوالی کردن حال کامل استمراری جای فعل کمکی have یا has را با فاعل عوض میکنیم:

Have I been eating?
Have you been eating?
Has he / she been eating?
Has it has been eating?
Have we been eating?
Have they been eating?


کاربردهای زمان حال کامل استمراری با مثال

این زمان نشان دهنده کاری است که در گذشته شروع شده و تا زمان حال ادامه داشته و هنوز هم ادامه دارد و تمام نشده است. در این کاربرد به مدت زمان یا مبدا زمان در جمله اشاره میشود. به مثالهای زیر دقت کنید:

She has been waiting for you all day.

او تمام روز را منتظر شما بوده است. (هنوز هم منتظر است)

I’ve been working on this report since eight o’clock this morning.

از ساعت هشت صبح امروز دارم روی این گزارش کار میکنم. (و هنوز آن را تمام نکرده ام)

They have been travelling since last October.

آنها از ماه اکتبر در مسافرت هستند. (هنوز بر نگشته اند)

It has been raining in London since our arrival.

از زمان رسیدن ما در لندن باران باریده است. (هنوز هم دارد می بارد)

I have been reading War and Peace for a month now.

یک ماه است که دارم رمان جنگ و صلح را میخوانم. (هنوز تمام نکرده ام)

I haven’t been feeling well lately.

اخیرا حالم خوب نبوده است. (هنوز هم خوب نیستم)


نکته مهم : برخی از افعال هستند که شکل استمراری ندارند و نمیتوتن آنها را در زمان حال کامل استمراری به کار برد و در این صوررت باید از زمان حال کامل استفاده کرد. برخی از این افعال عبا رت اند از افعال to be، arrive و own. مثال:

I have been owning my car since 2007. (نادرست)
I have owned my car since 2007. (درست)

از سال 2007 ماشینم را دارم.

Jack has been being late for work recently.
Jack has been late for work recently.

جک اخیرا دیر سر کار آمده است.


منابع:

کتاب English Grammar Digest
www.grammarly.com
www.ef.com

دیدگاه خودتان را ارسال کنید