اینگلیش تودی
اینگلیش تودی
سه شنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۸

ضمایر فاعلی – subject pronouns

تعریف ضمایر فاعلی در انگلیسی:

ضمایر فاعلی ضمایری هستند که به جای فاعل جمله می آیند و از تکرار آن جلوگیری میکنند.

ضمایر فاعلی میتوانند جمع یا مفرد، مونث یا مذکر و یا خنثی باشند. منظور از خنثی این است که به جنسیت خاصی اشاره نکنند. ضمایر فاعلی مونث یا مذکر زمانی استفاده می شود که جنسیت مشخص باشد. برای فاعل غیر جاندار از ضمیر فاعلی خنثی که “it” است استفاده می شود. ضمیر “it” همچنین برای حیوانات نیز به کار می رود. همچنین این ضمیر میتواند برای نوزادی که جنسیت آن مشخص نیست نیز استفاده گردد. همچنین از ضمیر “it” برای صحبت کردن درباره آب و هوا، دما و زمان نیز استفاده می شود. ضمیر “they” نیز برای فاعل جمع به کار میرود چه برای انسان، غیر جاندار یا حیوان.

ضمایر فاعلی این ضمایر هستند:

معنی فارسی ضمایر فاعلی
من I
تو you
او (مذکر) he
او (مونث) she
آن it
ما we
شما you
آن ها they

به مثالهای زیر توجه کنید:

I study English every night.

من هر شب انگلیسی مطالعه میکنم.


You are very beautiful.

تو خیلی زیبا هستی.


Alex is my classmate. He is very clever.

الکس همکلاسی من است. او خیلی باهوش است.


Sara is absent today. I think she is sick.

سارا امروز غایب است. فکر کنم او مریض است.


There’s a dog in the yard. It is very big.

یک سگ در حیاط است. آن خیلی بزرگ است.


We are going to cinema to night. Do you like to come?

ما امشب قصد داریم به سینما برویم. شما هم دوست دارید بیایید؟


Reza and Mahdi are wealthy. They work for a famous company.

رضا و مهدی ثروتمند هستند. آنها برای یک شرکت معروف کار میکنند.


 

دیدگاه خودتان را ارسال کنید