اینگلیش تودی
اینگلیش تودی
سه شنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۸

درس بیستم 504 | لغات درس 20 کتاب 504 واژه با معنی، تلفظ و مثال

لغات درس بیستم 504 با تلفظ و معنی

ابتدا لغات درس بیستم (20) کتاب 504 واژه ضروری را در جدول زیر همراه با ترجمه و تلفظ مشاهده میکنید. در ادامه نیز هر یک از لغات درس 20 به همراه توضیح و مثال ارائه شده است.

معنی تلفظ کلمه
ظاهر شدن، پدیدار شدن /iˈmɜːrdʒ/ emerge
دندانه دار، نا هموار، نا صاف /ˈdʒæɡɪd/ jagged
باقی مانده /ˈlɪŋɡər/ linger
کمین /ˈæmbʊʃ/ ambush
حقه باز، حیله گر /ˈkræfti/ crafty
نا فرمان /dɪˈfaɪənt/ defiant
قدرت، نیرو /ˈvɪɡər/ vigor
هلاک شدن، از بین رفتن /ˈperɪʃ/ perish
شکننده، ظریف /ˈfrædʒl/ fragile
زندانی، اسیر /ˈkæptɪv/ captive
رونق داشتن، کامروا شدن /ˈprɑːspər/ prosper
بلعیدن /dɪˈvaʊər/ devour

دیدگاه خودتان را ارسال کنید