اینگلیش تودی
اینگلیش تودی
سه شنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۸

درس سی و سوم 504 | لغات و کلمات درس 33 کتاب 504 با معنی، تلفظ و مثال

لغات درس سی و سوم 504 با تلفظ و معنی فارسی

ابتدا لغات درس سی و سوم (33) کتاب 504 واژه ضروری را در جدول زیر همراه با ترجمه و تلفظ مشاهده میکنید. در ادامه نیز هر یک از لغات و کلمات درس 33 به همراه توضیح و مثال ارائه شده است.

معنی تلفظ کلمه
داوطلب، داوطلب شدن /ˌvɑːlənˈtɪr/ volunteer
تبعیض /ˈpredʒudɪs/ prejudice
گوشخراش /ʃrɪl/ shrill
شاد، سرزنده /ˈdʒɑːli/ jolly
شوخ طبع، شوخ طبعانه /ˈwɪti/ witty
مانع شدن /ˈhɪndər/ hinder
سخنرانی، سرزنش، نکوهش کردن /ˈlektʃər/ lecture
سوء استفاده کردن، نادرست /əˈbjuːs/ abuse
مِن مِن کردن /ˈmʌmbl/ mumble
بیصدا، ساکت /mjuːt/ mute
توده /wɑːd/ wad
نگهداشتن، حفظ کردن، استخدام کردن /rɪˈteɪn/ retain

دیدگاه خودتان را ارسال کنید