اینگلیش تودی
اینگلیش تودی
سه شنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۸

درس بیست و دوم 504 | لغات درس 22 کتاب 504 واژه با معنی، تلفظ و مثال

لغات درس بیست و دوم 504 با تلفظ و معنی

ابتدا لغات درس بیست و دوم (22) کتاب 504 واژه ضروری را در جدول زیر همراه با ترجمه و تلفظ مشاهده میکنید. در ادامه نیز هر یک از لغات درس 22 به همراه توضیح و مثال ارائه شده است.

معنی تلفظ کلمه
نگهبان، زندانبان /ˈwɔːrdn/ warden
اعتراف کردن /əkˈnɑːlɪdʒ/ acknowledge
عدالت، انصاف /ˈdʒʌstɪs/ justice
متخطی، مجرم /dɪˈlɪŋkwənt/ delinquent
رد کردن، نپذیرفتن /rɪˈdʒekt/ reject
محروم کردن /dɪˈpraɪv/ deprive
زن یا شوهر، همسر /spaʊz/ spouse
حرفه، شغل، کار /voʊˈkeɪʃn/ vocation
نا پایدار، متزلزل، بی ثبات /ʌnˈsteɪbl/ unstable
قتل، آدم کشی /ˈhɑːmɪsaɪd/ homicide
مجازات کردن /ˈpiːnəlaɪz/ penalize
ذینفع، وارث /ˌbenɪˈfɪʃieri/ beneficiary

دیدگاه خودتان را ارسال کنید