اینگلیش تودی
اینگلیش تودی
سه شنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۸

درس بیست و چهارم 504 | لغات درس 24 کتاب 504 واژه با معنی، تلفظ و مثال

لغات درس بیست و چهارم 504 با تلفظ و معنی

ابتدا لغات درس بیست و چهارم (24) کتاب 504 واژه ضروری را در جدول زیر همراه با ترجمه و تلفظ مشاهده میکنید. در ادامه نیز هر یک از لغات درس 24 به همراه توضیح و مثال ارائه شده است.

معنی تلفظ کلمه
وحشی، خشن /fɪrs/ fierce
تنفر داشتن از /dɪˈtest/ detest
تمسخر، مسخره کردن /snɪr/ sneer
ابرو در هم کشیدن، اخم کردن /skaʊl/ scowl
تشویق کردن /ɪnˈkɜːrɪdʒ/ encourage
اندیشیدن، تلقی کردن /kənˈsɪdər/ consider
حشرات موذی /ˈvɜːrmɪn/ vermin
فریاد بلند و طولانی /weɪl/ wail
علامت، نشانه /ˈsɪmbl/ symbol
اختیار، اقتدار، صاحب نظر /əˈθɔːrəti/ authority
بیطرف /ˈnuːtrəl/ neutral
مقدار کم، جزئی /ˈtraɪfl/ trifle

دیدگاه خودتان را ارسال کنید