اینگلیش تودی
اینگلیش تودی
سه شنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۸

درس سی و چهارم 504 | لغات و کلمات درس 34 کتاب 504 با معنی، تلفظ و مثال

لغات درس سی و چهارم 504 با تلفظ و معنی فارسی

ابتدا لغات درس سی و چهارم (34) کتاب 504 واژه ضروری را در جدول زیر همراه با ترجمه و تلفظ مشاهده میکنید. در ادامه نیز هر یک از لغات و کلمات درس 34 به همراه توضیح و مثال ارائه شده است.

معنی تلفظ کلمه
نامزد انتخاباتی /ˈkændɪdət/ candidate
آمدن پیش از، قرار گرفتن پیش از /prɪˈsiːd/ precede
جوان، نوجوان /ˌædəˈlesnt/ adolescent
مختلط /ˌkoʊ edʒuˈkeɪʃənl/ coeducational
افراطی، اصولگرا /ˈrædɪkl/ radical
خودجوش، طبیعی، فی البداهه، بدون تمرین /spɑːnˈteɪniəs/ spontaneous
از بالا برداشتن، شتابزده خواندن /skɪm/ skim
واکسینه کردن، آبله کوبی کردن /ˈvæksɪneɪt/ vaccinate
نا مرتب /ʌnˈtaɪdi/ untidy
وسیله، ابزار /juːˈtensl/ utensil
حساس /ˈsensətɪv/ sensitive
معتدل، ملایم /ˈtempərət/ temperate

دیدگاه خودتان را ارسال کنید