اینگلیش تودی
اینگلیش تودی
سه شنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۸

درس سی و نهم 504 | لغات و کلمات درس 39 کتاب 504 با معنی، تلفظ و مثال

لغات درس سی و نهم 504 با تلفظ و معنی فارسی

ابتدا لغات درس سی و نهم (39) کتاب 504 واژه ضروری را در جدول زیر همراه با ترجمه و تلفظ مشاهده میکنید. در ادامه نیز هر یک از لغات و کلمات درس 39 به همراه توضیح و مثال ارائه شده است.

معنی تلفظ کلمه
حفر کردن، کشف کردن، پی بردن /ʌnˈɜːrθ/ unearth
دور شدن، ترک کردن، روی گرداندن از، تغییر دادن، فوت کردن /dɪˈpɑːrt/ depart
هم زمان یا مکان بودن، تطابق داشتن، هماهنگ بودن /ˌkoʊɪnˈsaɪd/ coincide
لغو کردن /ˈkænsl/ cancel
بدهکار /ˈdetər/ debtor
خوانا /ˈledʒəbl/ legible
پلاکارد، پوستر /ˈplækɑːrd/ placard
واگیر دار، مسری /kənˈteɪdʒəs/ contagious
روحانی، روحانیون /ˈklɜːrdʒi/ clergy
مرسوم، معمول /ˈkʌstəmeri/ customary
شفاف /trænsˈpærənt transparent
تا نقطه جوش حرارت دادن، با بخار یا مایع داغ سوزاندن /skɔːld/ scald

دیدگاه خودتان را ارسال کنید