اینگلیش تودی
اینگلیش تودی
سه شنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۸

درس بیست و یکم 504 | لغات درس 21 کتاب 504 واژه با معنی، تلفظ و مثال

لغات درس بیست و یکم 504 با تلفظ و معنی

ابتدا لغات درس بیست و یکم (21) کتاب 504 واژه ضروری را در جدول زیر همراه با ترجمه و تلفظ مشاهده میکنید. در ادامه نیز هر یک از لغات درس 16 به همراه توضیح و مثال ارائه شده است.

معنی تلفظ کلمه
درخواست، خواهش /pliː/ plea
خسته /ˈwɪri/ weary
برخورد کردن /kəˈlaɪd/ collide
تایید کردن /kənˈfɜːrm/ confirm
تصدیق کردن، تایید کردن /ˈverɪfaɪ/ verify
انتظار داشتن، پیش بینی کردن /ænˈtɪsɪpeɪt/ anticipate
معضل، دو راهی /dɪˈlemə/ dilemma
مسیر انحرافی، جاده فرعی /ˈdiːtʊr/ detour
ارزش، شایستگی، خوبی /ˈmerɪt/ merit
ارسال کردن، فرستادن /trænsˈmɪt/ transmit
تسکین دادن، آسوده خاطر کردن /rɪˈliːv/ relieve
گیج و مبهوت کردن /ˈbæfl/ baffle

دیدگاه خودتان را ارسال کنید