اینگلیش تودی
اینگلیش تودی
سه شنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۸

درس چهل و دوم 504 (درس آخر) | لغات و کلمات درس 42 کتاب 504 با معنی

لغات درس چهل و دوم 504 (درس آخر) با تلفظ و معنی فارسی

ابتدا لغات درس چهل و دوم (42) کتاب 504 واژه ضروری را در جدول زیر همراه با ترجمه و تلفظ مشاهده میکنید. در ادامه نیز هر یک از لغات و کلمات درس 42 به همراه توضیح و مثال ارائه شده است.

معنی تلفظ کلمه
حفظ کردن، ارائه دادن، حمایت کردن از /meɪnˈteɪn/ maintain
برخورد سرد و با تمسخر /snʌb/ snub
تحمل کردن، متحمل شدن /ɪnˈdʊr/ endure
خشم، غضب /ræθ/ wrath
قرار دادن در معرض /ɪkˈspoʊz/ expose
افسانه، داستان /ˈledʒənd/ legend
بدقت بررسی کردن /ˈpɑːndər/ ponder
استعفا دادن، تسلیم شدن، واگذار کردن /rɪˈzaɪn/ resign
حاد، شدید، اساسی /ˈdræstɪk/ drastic
اسکله /wɔːrf/ wharf
اصلاح کردن، تغییر دادن /əˈmend/ amend
برگه رای /ˈbælət/ ballot

دیدگاه خودتان را ارسال کنید