اینگلیش تودی
اینگلیش تودی
سه شنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۸

درس سی و یکم 504 | لغات و کلمات درس 31 کتاب 504 با معنی، تلفظ و مثال

لغات درس سی و یکم 504 با تلفظ و معنی فارسی

ابتدا لغات درس سی و یکم (31) کتاب 504 واژه ضروری را در جدول زیر همراه با ترجمه و تلفظ مشاهده میکنید. در ادامه نیز هر یک از لغات و کلمات درس 31 به همراه توضیح و مثال ارائه شده است.

معنی تلفظ کلمه
مسافر درون شهری /kəˈmjuːtər/ commuter
حبس کردن /kənˈfaɪn/ confine
بیکار، تنبل، بی دلیل، هدر دادن وقت /ˈaɪdl/ idle
بُت /ˈaɪdl/ idol
شوخی، خنده، تمسخر کردن /dʒest/ jest
میهن پرست /ˌpeɪtriˈɑːtɪk/ patriotic
مخالفت کردن، بحث /ˈdɪspjuːt/ dispute
دلیری، شجاعت /ˈvælər/ valor
دیوانه، مجنون، بسیار احمق /ˈluːnətɪk/ lunatic
خلق و خو، سیاهرگ، شکاف، درز /veɪn/ vein
بدون واقعه /ˌʌnɪˈventfl/ uneventful
حاصلخیز، پربار، پر محصول /ˈfɜːrtl/ fertile

دیدگاه خودتان را ارسال کنید