آموزش واژگان انگلیسیلغات کتاب 504

درس سی و دوم 504

ابتدا لغات درس سی و دوم (32) کتاب 504 واژه ضروری را در جدول زیر همراه با ترجمه و تلفظ مشاهده میکنید. در ادامه نیز هر یک از لغات و کلمات درس 32 به همراه توضیح و مثال ارائه شده است.

معنی تلفظ کلمه
ارجاع دادن، اشاره کردن، مراجعه کردن /rɪˈfɜːr/ refer
بدبختی، گرفتاری، ناراحت و پریشان کردن /dɪˈstres/ distress
کاهش دادن، کاهش یافتن /dɪˈmɪnɪʃ/ diminish
حداکثر، بیشینه /ˈmæksɪməm/ maximum
گریختن، متواری شدن /fliː/ flee
آسیب پذیر /ˈvʌlnərəbl/ vulnerable
نشان دادن /ˈsɪɡnɪfaɪ/ signify
اسطوره شناسی، اساطیر /ˈθɑːlədʒi/ mythology
همراه، همکار /ˈkɑːliːɡ/ colleague
شکنجه، شکنجه دادن، ناراحت کردن /ˈtɔːrment/ torment
فراهم کردن /prəˈvaɪd/ provide
وفاداری /ˈlɔɪəlti/ loyalty

سید سجاد حسنی

دبیر زبان انگلیسی با مدرک کارشناسی از دانشگاه فرهنگیان همدان. مدرس زبان انگلیسی.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا