اینگلیش تودی
اینگلیش تودی
سه شنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۸

درس سی و دوم 504 | لغات و کلمات درس 32 کتاب 504 با معنی، تلفظ و مثال

لغات درس سی و دوم 504 با تلفظ و معنی فارسی

ابتدا لغات درس سی و دوم (32) کتاب 504 واژه ضروری را در جدول زیر همراه با ترجمه و تلفظ مشاهده میکنید. در ادامه نیز هر یک از لغات و کلمات درس 32 به همراه توضیح و مثال ارائه شده است.

معنی تلفظ کلمه
ارجاع دادن، اشاره کردن، مراجعه کردن /rɪˈfɜːr/ refer
بدبختی، گرفتاری، ناراحت و پریشان کردن /dɪˈstres/ distress
کاهش دادن، کاهش یافتن /dɪˈmɪnɪʃ/ diminish
حداکثر، بیشینه /ˈmæksɪməm/ maximum
گریختن، متواری شدن /fliː/ flee
آسیب پذیر /ˈvʌlnərəbl/ vulnerable
نشان دادن /ˈsɪɡnɪfaɪ/ signify
اسطوره شناسی، اساطیر /ˈθɑːlədʒi/ mythology
همراه، همکار /ˈkɑːliːɡ/ colleague
شکنجه، شکنجه دادن، ناراحت کردن /ˈtɔːrment/ torment
فراهم کردن /prəˈvaɪd/ provide
وفاداری /ˈlɔɪəlti/ loyalty

دیدگاه خودتان را ارسال کنید