اینگلیش تودی
اینگلیش تودی
سه شنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۸

درس شانزدهم 504 | لغات درس 16 کتاب 504 با معنی، تلفظ و مثال

لغات درس شانزدهم 504 با تلفظ و معنی

ابتدا لغات درس شانزدهم (16) کتاب 504 واژه ضروری را در جدول زیر همراه با ترجمه و تلفظ مشاهده میکنید. در ادامه نیز هر یک از لغات درس 16 به همراه توضیح و مثال ارائه شده است.

معنی تلفظ کلمه
لاغر، نازک اندام، کم، ناچیز /ˈslendər/ slender
پیشی گرفتن /sərˈpæs/ surpass
پهناور، وسیع، زیاد /væst/ vast
شک، تردید، شک و تردید داشتن /daʊt/ doubt
ظرفیت /kəˈpæsəti/ capacity
نفوذ کردن /ˈpenətreɪt/ penetrate
فرو رفتن، نفوذ کردن /pɪrs/ pierce
دقیق، صحیح /ˈækjərət/ accurate
میکروسکوپ /ˈmaɪkrəskoʊp/ microscope
ممنون، متشکر، شکرگزار /ˈɡreɪtfəl/ grateful
محتاط /ˈkɒːʃəs/ cautious
مطمئن /ˈkɑːnfɪdənt/ confident

 

دیدگاه خودتان را ارسال کنید