اینگلیش تودی
اینگلیش تودی
سه شنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۸

درس هفدهم 504 | لغات درس 17 کتاب 504 واژه با معنی، تلفظ و مثال

لغات درس هفدهم 504 با تلفظ و معنی

ابتدا لغات درس هفدهم (16) کتاب 504 واژه ضروری را در جدول زیر همراه با ترجمه و تلفظ مشاهده میکنید. در ادامه نیز هر یک از لغات درس 16 به همراه توضیح و مثال ارائه شده است.

معنی تلفظ کلمه
جذبه، علاقه، درخواست /əˈpiːl/ appeal
معتاد /ˈædɪkt/ addict
مواظب /ˈweri/ wary
آگاه، باخبر /əˈwer/ aware
بدشانسی، بدبختی /mɪsˈfɔːrtʃən/ misfortune
اجتناب کردن /əˈvɔɪd/ avoid
بی نوا، بدبخت، بیچاره /ˈretʃɪd/ wretched
بشکه، چلیک /keɡ/ keg
غذا دادن، تغذیه کردن /ˈnɜːrɪʃ/ nourish
تند، سخت /hɑːrʃ/ harsh
مقدار، کمیت /ˈkwɒːntəti/ quantity
انتخاب کردن /ɑːpt/ opt

دیدگاه خودتان را ارسال کنید