اینگلیش تودی
اینگلیش تودی
سه شنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۸

درس سی و هفتم 504 | لغات و کلمات درس 37 کتاب 504 با معنی، تلفظ و مثال

لغات درس سی و هفتم 504 با تلفظ و معنی فارسی

ابتدا لغات درس سی و هفتم (37) کتاب 504 واژه ضروری را در جدول زیر همراه با ترجمه و تلفظ مشاهده میکنید. در ادامه نیز هر یک از لغات و کلمات درس 37 به همراه توضیح و مثال ارائه شده است.

معنی تلفظ کلمه
وارث /er/ heir
با شکوه، عظیم، شریف، با عزت، ملوکانه /məˈdʒestɪk/ majestic
کاهش یافتن، تحلیل رفتن /ˈdwɪndl/ dwindle
مازاد، اضافی /ˈsɜːrplʌs/ surplus
خائن، خیانتکار /ˈtreɪtər/ traitor
عمدی، شمرده و آرام /dɪˈlɪbərət/ deliberate
خرابکار /ˈvændl/ vandal
خشکسالی، کم آبی /draʊt/ drought
پایدار بودن، وفادار ماندن، اقامت داشتن، تحمل کردن /əˈbaɪd/ abide
متحد کردن /ˈjuːnɪfaɪ/ unify
بالاترین نقطه، نوک، قله /ˈsʌmɪt/ summit
توجه کردن به، توجه /hiːd/ heed

دیدگاه خودتان را ارسال کنید