اینگلیش تودی
اینگلیش تودی
سه شنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۸

درس بیست و سوم 504 | لغات درس 23 کتاب 504 واژه با معنی، تلفظ و مثال

لغات درس بیست و سوم 504 با تلفظ و معنی

ابتدا لغات درس بیست و سوم (23) کتاب 504 واژه ضروری را در جدول زیر همراه با ترجمه و تلفظ مشاهده میکنید. در ادامه نیز هر یک از لغات درس 23 به همراه توضیح و مثال ارائه شده است.

معنی تلفظ کلمه
خزنده /ˈreptaɪl/ reptile
به ندرت، خیلی کم /ˈrerli/ rarely
ممنوع کردن، منع کردن /fərˈbɪd/ forbid
منطقی، معقول، مستدل /ˈlɑːdʒɪkl/ logical
نمایش دادن، نشان دادن /ɪɡˈzɪbɪt/ exhibit
پیش رفتن /proʊˈsiːd/ proceed
اقدام احتیاطی، دور اندیشی /prɪˈkɔːʃn/ precaution
استخراج کردن، بیرون کشیدن /ˈekstrækt/ extract
قبلی، پیشین /ˈpraɪər/ prior
در آغوش کشیدن، بغل کردن /ɪmˈbreɪs/ embrace
شجاع، دلیر، دلاور /ˈvæliənt/ valiant
نسبی، جزئی /ˈpɑːrʃl/ partial

دیدگاه خودتان را ارسال کنید