اینگلیش تودی
اینگلیش تودی
سه شنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۸

درس بیست و نهم 504 | لغات درس 29 کتاب 504 واژه با معنی، تلفظ و مثال

لغات درس بیست و نهم 504 با تلفظ و معنی

ابتدا لغات درس بیست و نهم (29) کتاب 504 واژه ضروری را در جدول زیر همراه با ترجمه و تلفظ مشاهده میکنید. در ادامه نیز هر یک از لغات درس 29 به همراه توضیح و مثال ارائه شده است.

معنی تلفظ کلمه
زحمت / زحمت کشیدن /tɔɪl/ toil
خطا / اشتباه کردن / تلو تلو خوردن / تپق زدن /ˈblʌndər/ blunder
گیج و مبهوت کردن /deɪz/ daze
سوگواری کردن /mɔːrn/ mourn
فروکش کردن /səbˈsaɪd/ subside
معلول کردن /meɪm/ maim
درک کردن /ˌkɑːmprɪˈhend/ comprehend
تحسین کردن / تحویل دادن /kəˈmend/ commend
نهایی / تعیین کننده /ˈfaɪnl/ final
مستثنی / مستثنی کردن /ɪɡˈzempt/ exempt
بیهوده / مغرور /veɪn/ vain
تکرار /ˌrepəˈtɪʃn/ repetition

دیدگاه خودتان را ارسال کنید