اینگلیش تودی
اینگلیش تودی
سه شنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۸

درس سی ام 504 | لغات و کلمات درس 30 کتاب 504 واژه با معنی، تلفظ و مثال

لغات درس سی ام 504 با تلفظ و معنی فارسی

ابتدا لغات درس سی ام (30) کتاب 504 واژه ضروری را در جدول زیر همراه با ترجمه و تلفظ مشاهده میکنید. در ادامه نیز هر یک از لغات و کلمات درس 30 به همراه توضیح و مثال ارائه شده است.

معنی تلفظ کلمه
به تصویر کشیدن، توصیف کردن /dɪˈpɪkt/ depict
فانی، انسانی ، کشنده /ˈmɔːrtl/ mortal
جدید، عجیب، رمان /ˈnɑːvl/ novel
ساکن، مقیم، سرنشین /ˈɑːkjəpənt/ occupant
انتخاب کردن /əˈpɔɪnt/ appoint
ناحیه، بخش، اسکان، اسکان دادن /ˈkwɔːrtər/ quarter
مکان، موقعیت /saɪt/ site
نقل قول کردن، نقل قول، قیمت گذاری /kwoʊt/ quote
آیه، بیت /vɜːrs/ verse
اخلاق، فضیلت، اصول اخلاقی /məˈræləti/ morality
سرگردان بودن، پرسه زدن /roʊm/ roam
جذب کردن /əˈtrækt/ attract

دیدگاه خودتان را ارسال کنید