اینگلیش تودی
اینگلیش تودی
سه شنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۸

درس هجدهم 504 | لغات درس 18 کتاب 504 واژه با معنی، تلفظ و مثال

لغات درس هجدهم 504 با تلفظ و معنی

ابتدا لغات درس هجدهم (18) کتاب 504 واژه ضروری را در جدول زیر همراه با ترجمه و تلفظ مشاهده میکنید. در ادامه نیز هر یک از لغات درس 18 به همراه توضیح و مثال ارائه شده است.

معنی تلفظ کلمه
رخداد غم انگیز، نمایشنامه غمناک  /ˈtrædʒədi/ tragedy
عابر پیاده /pəˈdestriən/ pedestrian
نگاه اجمالی /ɡlæns/ glance
بودجه /ˈbʌdʒɪt/ budget
فرز، زرنگ /ˈnɪmbəl/ nimble
دستکاری کردن /məˈnɪpjəleɪt/ manipulate
بی دقت، بی توجه، بی پروا، وحشی /ˈrekləs/ reckless
ترسناک، هولناک /ˈhɑːrɪd/ horrid
پرت و پلا گفتن /reɪv/ rave
صرفه جو، اقتصادی /ˌekəˈnɑːmɪkəl/ economical
روغن کاری کردن /ˈluːbrɪkeɪt/ lubricate
مبتکر، خلاق /ɪnˈdʒiːniəs/ ingenious

دیدگاه خودتان را ارسال کنید