اینگلیش تودی
اینگلیش تودی
سه شنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۸

درس بیست و ششم 504 | لغات درس 26 کتاب 504 واژه با معنی، تلفظ و مثال

لغات درس بیست و ششم 504 با تلفظ و معنی

ابتدا لغات درس بیست و ششم (26) کتاب 504 واژه ضروری را در جدول زیر همراه با ترجمه و تلفظ مشاهده میکنید. در ادامه نیز هر یک از لغات درس 26 به همراه توضیح و مثال ارائه شده است.

معنی تلفظ کلمه
ممکن / شدنی /ˈpɑːsəbl/ possible
وادار کردن / مجبور کردن /kəmˈpel/ compel
زمخت / دست و پا گیر /ˈɔːkwərd/ awkward
پروژه تجاری / جرات کردن / در معرض خطر قرار دادن /ˈventʃər/ venture
سهمگین /ˈɔːsəm/ awesome
راهنما / راهنمایی کردن /ɡaɪd/ guide
پایان دادن / فرو نشاندن /kwentʃ/ quench
خیانت کردن / لو دادن /bɪˈtreɪ/ betray
گفتن / فاش کردن / اضهار کردن /ˈʌtər/ utter
آرام کردن / ساکت کردن / آرامش دادن /ˈpæsɪfaɪ/ pacify
پاسخ دادن / واکنش نشان دادن /rɪˈspɑːnd/ respond
علامت دادن / جذب کردن /ˈbekən/ beckon

دیدگاه خودتان را ارسال کنید