اینگلیش تودی
اینگلیش تودی
سه شنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۸

درس چهلم 504 | لغات و کلمات درس 40 کتاب 504 با معنی، تلفظ و مثال

لغات درس چهلم 504 با تلفظ و معنی فارسی

ابتدا لغات درس چهلم (40) کتاب 504 واژه ضروری را در جدول زیر همراه با ترجمه و تلفظ مشاهده میکنید. در ادامه نیز هر یک از لغات و کلمات درس 40 به همراه توضیح و مثال ارائه شده است.

معنی تلفظ کلمه
شیوع، همه گیری، فراگیر /ˌepɪˈdemɪk/ epidemic
چاقی مفرط /ˈbiːsəti/ obesity
بزرگنمایی کردن /ˈmæɡnɪfaɪ/ magnify
طبیب مفصلی /ˈkaɪəroʊpræktər/ chiropractor
مانع، گیر /ˈɑːbstəkl/ obstacle
تهویه کردن، علنا بحث کردن /ˈventɪleɪt/ ventilate
به خطر انداختن /ˈdʒepərdaɪz/ jeopardize
منفی /ˈneɡətɪv/ negative
مستمری /ˈpenʃn/ pension
حیاطی، ضروری /ˈvaɪtl/ vital
شهری، مربوط به شهرداری /mjuːˈnɪsɪpl/ municipal
شفاهی /ˈɔːrəl/ oral

دیدگاه خودتان را ارسال کنید