اینگلیش تودی
اینگلیش تودی
سه شنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۸

درس چهاردهم 504 | لغات درس 14 کتاب 504 با معنی، تلفظ و مثال

لغات درس چهاردهم 504 با تلفظ و معنی

ابتدا لغات درس چهاردهم (14) کتاب 504 واژه ضروری را در جدول زیر همراه با ترجمه و تلفظ مشاهده میکنید. در ادامه نیز هر یک از لغات درس 14 به همراه توضیح و مثال ارائه شده است.

معنی تلفظ کلمه
سرکش، یاغی /ʌnˈruːli/ unruly
رقیب /ˈraɪvəl/ rival
شدید، تند /ˈvaɪələnt/ violent
وحشیانه /ˈbruːtl/ brutal
رقیب /əˈpoʊnənt / opponent
جار و جنجال /brɒːl/ brawl
کپی کردن، تکثیر کردن /ˈduːplɪkeɪt/ duplicate
بدکار، شرور /ˈvɪʃəs/ vicious
چرخان، گردان /wɜːrlɪŋ/ whirling
شکست خورده، تو سری خور /ˈʌndərdɒːɡ/ underdog
پرتاب کردن /θrʌst/ thrust
گیج و منگ /bɪˈwɪldərd/ bewildered

دیدگاه خودتان را ارسال کنید