اینگلیش تودی
اینگلیش تودی
سه شنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۸

درس بیست و هفتم 504 | لغات درس 27 کتاب 504 واژه با معنی، تلفظ و مثال

لغات درس بیست و هفتم 504 با تلفظ و معنی

ابتدا لغات درس بیست و هفتم (27) کتاب 504 واژه ضروری را در جدول زیر همراه با ترجمه و تلفظ مشاهده میکنید. در ادامه نیز هر یک از لغات درس 27 به همراه توضیح و مثال ارائه شده است.

معنی تلفظ کلمه
علی رغم / با وجود /dɪˈspaɪt/ despite
مختل کردن / آشفته کردن /dɪsˈrʌpt/ disrupt
موج / شتاب زده و بی دقت /ræʃ/ rash
سریع / تند /ˈræpɪd/ rapid
تخلیه کردن / بکار بردن / خسته کردن /ɪɡˈzɔːst/ exhaust
سختگیری / شدت / خشونت /sɪˈverəti/ severity
ضعیف /ˈfiːbl/ feeble
بهم پیوستن / یکی شدن /juˈnaɪt/ unite
پایان دادن /siːs/ cease
صرفه جو / اقتصادی /ˈθrɪfti/ thrifty
خسیس /ˈmaɪzərli/ miserly
پادشاه /ˈmɑːnɑːrk/ monarch

دیدگاه خودتان را ارسال کنید