اینگلیش تودی
اینگلیش تودی
سه شنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۸

درس نوزدهم 504 | لغات درس 19 کتاب 504 واژه با معنی، تلفظ و مثال

لغات درس نوزدهم 504 با تلفظ و معنی

ابتدا لغات درس نوزدهم (19) کتاب 504 واژه ضروری را در جدول زیر همراه با ترجمه و تلفظ مشاهده میکنید. در ادامه نیز هر یک از لغات درس 19 به همراه توضیح و مثال ارائه شده است.

معنی تلفظ کلمه
برداشت، درو /ˈhɑːrvɪst/ harvest
فراوان /əˈbʌndənt/ abundant
بیقرار، نا آرام، نگران، آشفته /ʌnˈiːzi/ uneasy
محاسبه کردن /ˈkælkjəleɪt/ calculate
جذب کردن، مجذوب کردن /əbˈzɔːrb/ absorb
حدس زدن، تخمین زدن /ˈestəmət/ estimate
لقمه، مقدار کم /ˈmɔːrsəl/ morsel
سهمیه /ˈkwoʊtə/ quota
تهدید /θret/ threat
ممنوع کردن، قدغن کردن /bæn/ ban
ترس، وحشت /ˈpænɪk/ panic
اختصاص، مناسب  /əˈproʊpriət/ appropriate

دیدگاه خودتان را ارسال کنید