اینگلیش تودی
اینگلیش تودی
سه شنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۸

درس بیست و هشتم 504 | لغات درس 28 کتاب 504 واژه با معنی، تلفظ و مثال

لغات درس بیست و هشتم 504 با تلفظ و معنی

ابتدا لغات درس بیست و هشتم (28) کتاب 504 واژه ضروری را در جدول زیر همراه با ترجمه و تلفظ مشاهده میکنید. در ادامه نیز هر یک از لغات درس 28 به همراه توضیح و مثال ارائه شده است.

معنی تلفظ کلمه
یاغی / تبهکار / غیر قانونی اعلام کردن /ˈaʊtlɔː/ outlaw
ارتقا یافتن / ترویج کردن /prəˈmoʊt/ promote
مبتلا به سوء تغذیه /ˌʌndərˈnɜːrɪʃt/ undernourished
نشان دادن /ˈɪləstreɪt/ illustrate
آشکار کردن / برملا کردن /dɪsˈkloʊz/ disclose
بسیار زیاد / بیش از حد نیاز /ɪkˈsesɪv/ excessive
فاجعه /ˈzæstər/ disaster
سانسورچی / سانسور کردن /ˈsensər/ censor
خطاکار /ˈkʌlprɪt/ culprit
جوان / جوان مآبانه /ˈdʒuːvənl/ juvenile
طعمه / طعمه گذاشتن /beɪt/ bait
پا فشاری کردن / اصرار کردن /ɪnˈsɪst/ insist

دیدگاه خودتان را ارسال کنید