اینگلیش تودی
اینگلیش تودی
سه شنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۸

درس سی و ششم 504 | لغات و کلمات درس 36 کتاب 504 با معنی، تلفظ و مثال

لغات درس سی و ششم 504 با تلفظ و معنی فارسی

ابتدا لغات درس سی و ششم (36) کتاب 504 واژه ضروری را در جدول زیر همراه با ترجمه و تلفظ مشاهده میکنید. در ادامه نیز هر یک از لغات و کلمات درس 36 به همراه توضیح و مثال ارائه شده است.

معنی تلفظ کلمه
سریع، به موقع، فوری، باعث شدن /prɑːmpt/ prompt
سریع، شتابزده /ˈheɪsti/ hasty
سوزاندن، شکاندن، سرزنش کردن /skɔːrtʃ/ scorch
طوفان، آشفگی /ˈtempɪst/ tempest
آرام کردن، ساکت کردن، آرامش دادن /suːð/ soothe
همدرد /ˌsɪmpəˈθetɪk/ sympathetic
بازخرید کردن، فک رهن کردن، انجام دادن، جبران کردن /rɪˈdiːm/ redeem
از سر گرفتن، ادامه دادن /ˈzuːm/ resume
هماهنگی /ˈhɑːrməni/ harmony
باز داشتن /rɪˈfreɪn/ refrain
غیر قانونی، خلاف قانون /ɪˈliːɡl/ illegal
ماده مخدر /nɑːrˈkɑːtɪk/ narcotic

دیدگاه خودتان را ارسال کنید